Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

KADENCJA 2018 - 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr 164/XXVIII/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-30 08:28:20
Uchwała Nr 163/XXVIII/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów na rok szkolny 2021/2022 2021-06-30 08:26:47
Uchwała Nr 162/XXVIII/2021 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022-2032, w tym trybu jej konsultacji 2021-06-30 08:25:19
Informacja o miejscu publikacji oraz dacie wejścia w życie przepisów gminnych 2021-06-02 12:19:47
Uchwała Nr 161/XXVII/2021 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2021-05-31 08:41:03
Uchwała Nr 160/XXVII/2021 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2021-05-31 08:34:44
Uchwała Nr 159/XXVII/2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r. 2021-05-31 08:32:20
Uchwała Nr 158/XXVII/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-05-31 08:29:34
Uchwała Nr 157/XXVII/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 rok 2021-05-31 08:27:55
Uchwała Nr 156/XXVII/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-05-31 08:25:37
Uchwała Nr 155/XXVI/2021 o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 2021-05-04 10:07:31
Uchwała Ne 154/XXVI/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. 2021-05-04 10:05:36
Uchwała Nr 153/XXVI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. 2021-05-04 10:03:26
Uchwała Nr 152/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów 2021-05-04 10:01:51
Uchwała Nr 151/XXVI/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie 2021-05-04 10:00:09
Uchwała Nr 150XXVI/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej 2021-05-04 09:54:54
Informacja o miejscu publikacji oraz dacie wejścia w życie przepisów gminnych 2021-04-15 14:47:37
Uchwała Nr 149/XXV/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2021 - 2030 2021-03-29 12:48:52
Uchwała Nr 148/XXV/2021 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021 - 2030 2021-03-29 12:45:48
Uchwała Nr 147/XXV/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2021 2021-03-29 12:42:09
Uchwała Nr 146/XXV/2021 w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2021-03-29 12:39:05
Uchwała Nr 145/XXV/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie 2021-03-29 12:33:44
Uchwała Nr 144/XXV/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów 2021-03-29 12:27:03
Uchwała Nr 143/XXV/2021 w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów 2021-03-29 12:15:46
Uchwała Nr 142/XXV/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021-03-29 12:06:27
Uchwała Nr 141/XXV/2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2021 r. 2021-03-29 12:04:17
Uchwała Nr 140/XXV/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024 2021-03-29 11:55:45
Uchwała Nr 139/XXV/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Pod Długoborzem 2021-03-30 11:14:52
Informacja o miejscu publikacji oraz dacie wejścia w życie przepisów gminnych 2021-02-08 10:21:53
Uchwała Nr 138/XXIV/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2021 r. 2021-01-28 15:17:04
Uchwała Nr 137/XXIV/2021 w sprawie Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 2021-01-28 15:15:40
Uchwała Nr 128/XXII/2020 w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 2021-01-12 13:23:52
Uchwała Nr 127/XXII/2020 o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie 2021-01-12 13:22:01
Uchwała Nr 126/XXII/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie na lata 2021 - 2025 2021-01-12 13:20:26
Uchwała Nr 125/XXII/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-12 13:18:47
Uchwała Nr 124/XXII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek 2021-01-12 12:38:40
Uchwała Nr 123/XXII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów” 2021-01-12 12:34:54
Uchwała 122/XXI/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 2021-01-12 12:32:26
Uchwała Nr 121/XXI/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022 - 2032 2021-01-12 12:30:59
Uchwała Nr 120/XXI/2020 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2021-01-12 12:29:37
Uchwała Nr 119/XXI/2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora w Zambrowie 2021-01-12 12:28:16
Uchwała Nr 118/XXI/2020 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2020 2021-01-12 12:26:49
Uchwała Nr 117/XXI/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów 2021-01-12 12:25:24
Uchwała Nr 116/XXI/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Białostockiej i Prymasa Wyszyńskiego 2021-01-12 12:23:52
Uchwała Nr 115/XXI/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2021-01-12 12:19:17
Uchwała nr 114/XXI/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020 r. 2021-01-12 12:15:32
Uchwała Nr 113/XX/2020 w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Zambrów w organach Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe 2021-01-12 12:11:58
Uchwała Nr 112/XX/2020 w sprawie przystąpienia Miasta Zambrów do Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe 2021-01-12 12:10:33
Uchwała 111/XX/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów na rok szkolny 2020/2021 2021-01-12 12:09:11
Uchwała Nr 110/XX/2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Zambrów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zambrów 2021-01-12 12:07:34
Uchwała 109/XX/2020 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz na lata 2019-2034 2021-01-12 12:06:06
Uchwała Nr 108/XX/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2021-01-12 12:01:39
Uchwała 107/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik 2021-01-12 11:59:58
Uchwała Nr 106/XX/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-12 11:57:31
Uchwała Nr 105/XX/2020 zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2021-01-12 11:54:32
Uchwała Nr 104/XX/2020 w sprawie powołania radnego do składu komisji Rady Miasta Zambrów 2021-01-12 11:49:29
Uchwała Nr 103/XIX/2020 w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Zambrów 2021-01-12 11:41:27
Uchwała Nr 102/XIX/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki 2021-01-12 11:36:56
Uchwała Nr 101/XIX/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-01-12 11:33:07
Uchwała Nr 100/XIX/2020 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 2021-01-12 11:20:16
Uchwała Nr 99/XIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej 2021-01-12 10:31:59
Uchwała Nr 98/XIX/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów w 2020 r. 2021-01-12 10:27:18
Uchwała Nr 97/XIX/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 – 2025 2021-01-12 10:01:00
Uchwała Nr 96/XVIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zambrów 2021-01-12 09:58:19
Uchwała Nr 95/XVIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu 2021-01-12 09:53:09
Uchwała Nr 94/XVIII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-01-12 09:50:09
Uchwała Nr 93/XVIII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2019 rok 2021-01-12 09:48:58
Uchwała Nr 92/XVIII/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-01-12 09:47:37
Uchwała Nr 91/XVIII/2020 w sprawie przesłania z okazji Jubileuszu 30 - lecia samorządu gminnego 2021-01-12 09:41:45
Uchwała Nr 90/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej 2021-01-12 09:39:33
Uchwała Nr 89/XVII/2020 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej 2021-01-12 09:37:31
Uchwała Nr 88/XVII/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2021-01-12 09:35:22
Uchwała Nr 87/XVII/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-12 09:30:50
Uchwała Nr 86/XVII/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-01-12 09:27:13
Uchwała Nr 85/XVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2020 2021-01-12 09:25:12
Uchwała Nr 84/XVI/2020 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie 2021-01-12 09:18:30
Uchwała Nr 83/XVI/2020 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie 2021-01-12 09:16:54
Uchwała Nr 82/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej 2021-01-11 15:22:01
Uchwała Nr 81/XV/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2020 r. 2021-01-11 15:18:55
Uchwała NR 80/XV/2020 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Miasta Zambrów 2021-01-11 15:17:32
Uchwała NR 79/XV/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej 2021-01-11 15:16:12
Uchwała NR 78/XIV/2019 w sprawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego 2021-01-11 15:14:20
Uchwała NR 77/XIV/2019 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Handlowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania 2021-01-11 15:12:54
Uchwała Nr 76/XIV/2019 w sprawie Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020 2021-01-11 15:11:34
Uchwała Nr 75/XIV/2019 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 2021-01-11 15:09:53
Uchwała NR 74/XIV/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów w roku szkolnym 2019/2020 2021-01-11 15:06:54
Uchwała NR 73/XIV/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2019 rok 2021-01-11 15:05:08
Uchwała NR 72/XIV/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2020 rok 2021-01-11 15:03:07
Uchwała NR 71/XIV/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 –2025 2021-01-11 14:59:34
Uchwała 70/XIII/2019 w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz" 2021-01-11 14:57:30
Uchwała 69/III/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy 2021-01-11 14:55:32
Uchwała Nr 68/XIII/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-01-11 14:52:45
Uchwała Nr 67/XIII/2019 w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2021-01-11 14:51:07
Uchwała Nr 66/XIII/2019 w sprawie Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 2021-01-11 14:49:17
Uchwała NR 65/XII/2019 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zambrów 2021-01-11 14:18:50
Uchwała NR 64/XII/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów -„Żubr” 2021-01-11 14:16:59
Uchwała NR 63/XII/2019 w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. 2021-01-11 14:14:32
Uchwała Nr 62/XII/2019 w sprawie wyboru ławników 2021-01-11 14:12:50
Uchwała Nr 61/XII/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów 2021-01-11 14:11:01
Uchwała Nr 60/XII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony na częściach działek nr nr 456, 457 przy ul. Białostockiej 2021-01-11 13:59:58
Uchwała Nr 59/XII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2021-01-11 13:51:33
Uchwała Nr 58/XII/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-01-11 13:50:15
Uchwała NR 57/XII/2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2019 rok 2021-01-11 13:47:16
Uchwała Nr 56/XI/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrowa 2021-01-10 21:32:09
Uchwała Nr 55/XI/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zambrów 2021-01-10 21:30:39
Uchwała Nr 54/XI/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2021-01-10 21:29:25
Uchwała Nr 53/XI/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu 2021-01-10 21:25:28
Uchwała Nr 52/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 2021-01-10 21:23:42
Uchwała Nr 51/XI/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników 2021-01-10 21:22:02
Uchwała Nr 50/XI/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2021-01-10 21:20:28
Uchwała 49/XI/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2021-01-10 21:17:54
Uchwała Nr 48/XI/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie 2021-01-10 21:16:29
Uchwała Nr 47/XI/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie 2021-01-10 21:14:12
Uchwała Nr 46/XI/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów 2021-01-10 21:12:26
Uchwała Nr 45/XI/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2021-01-10 21:10:30
Uchwała 44/X/2019 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zambrów 2021-01-10 20:09:13
Uchwała Nr 43/X/2019 w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania ("frakcja wysokoenergetyczna") do zadań własnych gminy 2021-01-10 20:07:33
Uchwała Nr 42/X/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Zambrowie przy ulicy rtm. Witolda Pileckiego 2021-01-10 20:05:28
Uchwała Nr 41/X/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto Zambrów lub jej jednostkom organizacyjnym 2021-01-10 20:01:02
Uchwała Nr 40/X/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2019 rok 2021-01-10 19:57:00
Uchwała Nr 39/IX/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Białostockiej i Prymasa Wyszyńskiego 2021-01-10 19:54:55
Uchwała Nr 38/IX/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zambrowie 2021-01-10 19:51:51
Uchwała Nr 37/IX/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-01-10 19:38:41
Uchwała Nr 36/IX/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów na 2018 rok 2021-01-10 19:37:22
Uchwała Nr 35/IX/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-01-10 19:36:03
Uchwała Nr 34/VIII/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2021-01-10 19:31:39
Uchwała Nr 33/VIII/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 2021-01-10 19:29:55
Uchwała Nr 32/VIII/2019 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Miasta Zambrów 2021-01-10 19:28:33
Uchwała Nr 31/VII/2019 w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 2021-01-10 19:26:31
Uchwała Nr 30/VII/2019 w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 2021-01-10 19:20:01
Uchwała Nr 29/VII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 2021-01-10 19:16:42
Uchwała Nr 28/VII/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2019 r. 2021-01-10 19:15:25
Uchwała Nr 27/VI/2019 w sprawie podjęcia działalności w zakresie telekomunikacji 2021-01-10 19:12:45
Uchwała Nr 26/V/2019 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Zambrów 2021-01-10 19:09:17
Uchwała Nr 25/V/2019 w sprawie Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2021-01-10 19:06:51
Uchwała Nr 24/V/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów na rok 2019 2021-01-10 19:04:57
Uchwała Nr 23/V/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zambrów 2021-01-10 19:03:26
Uchwała Nr 22/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2021-01-10 19:00:56
Uchwała Nr 21/V/2019 w sprawie określenia zadań inwestycyjnych Gminy Miasto Zambrów przewidzianych do realizacji w czasie VIII kadencji organów gminy 2021-01-10 18:58:17
Uchwała Nr 20/V/2019 w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2021-01-10 18:56:33
Uchwała Nr 19/IV/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2019 r. 2021-01-10 18:49:25
Uchwała Nr 18/IV/19 w sprawie przyjęcia od Powiatu Zambrowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2021-01-10 18:47:41
Uchwała Nr 17/IV/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2021-01-10 18:46:00
Uchwała Nr16/IV/19 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2019 rok 2021-01-10 18:42:19
Uchwała Nr 15/IV/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019 - 2022 2021-01-10 18:39:36
Uchwała Nr 14/III/18 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Zambrów 2021-01-10 18:38:32
Uchwała Nr 13/III/18 w sprawie Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2021-01-10 18:36:34
Uchwała Nr 12/III/18 w sprawie Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2019 2021-01-10 18:34:46
Uchwała Nr 11/III/18 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zambrów na lata 2019 - 2021 2021-01-10 18:33:06
Uchwała Nr 10/III/18 w sprawie wieloletniego programu osłonowego Miasta Zambrów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży 2021-01-10 18:31:32
Uchwała Nr 9/III/18 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów 2021-01-10 18:29:42
Uchwała Nr 8/III/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych 2021-01-10 18:24:33
Uchwała Nr 7/III/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zambrów 2021-01-10 18:22:09
Uchwała Nr 6/III/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2018 rok 2021-01-10 18:20:12
Uchwała Nr 5/II/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 2021-01-10 18:17:06
Uchwała Nr 4/II/18 w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zambrów 2021-01-10 18:14:55
Uchwała Nr 3/II/18 w sprawie powołania komisji Rady Miasta Zambrów , ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych 2021-01-10 18:12:46
Uchwała Nr 2/I/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zambrów 2021-01-10 18:10:20
Uchwała Nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów 2021-01-10 18:08:38
Uchwała Nr 136/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-01-05 13:40:33
Uchwała Nr 135/XXIII/2020 o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. 2021-01-05 13:33:47
Uchwała Nr 134/XXIII/2020 w sprawie Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2021 2021-01-05 13:28:08
Uchwała Nr 133/XXIII/2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zambrów 2021-01-05 13:24:34
Uchwała Nr 132/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zambrów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” 2021-01-05 13:19:11
Uchwała Nr 131/XXIII/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020 r. 2021-01-05 13:12:56
Uchwała Nr 130/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2021 rok 2021-01-05 13:09:31
Uchwała Nr 129/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024 2021-01-05 11:59:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
28 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
28 gru 2020, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
28 gru 2020, godz. 12:48