Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZEZWOLENIE NA ZORGANIZOWANIE IMPREZY MASOWEJ

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/08

Nazwa sprawy:

ZEZWOLENIE NA ZORGANIZOWANIE IMPREZY MASOWEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.  z  2020r.,  poz. 256 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U  z 2020r., poz. 1546 z póżn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podpisany przez organizatora bądź jego upoważniony organ,
 • Opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
 • Opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,
 • Graficzny, wraz z opisem plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa,
 • Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 • Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych,
 • Informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
 • Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
 • Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki,
 • Informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Opłaty:

Przed wydaniem decyzji wnioskodawca obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 82 zł. oraz 17 zł. za pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Wpłat należy dokonywać  na nr rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3, BANK SPÓŁDZIELCZY w ZAMBROWIE 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście
 • pocztą
 • inny (EPUAP lub pełnomocnik)

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p.225
 • Wydział Spraw Obywatelskich p.227

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10 wew. 42

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • Organizator imprezy obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z kompletnymi załącznikami nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 • Opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straż y Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Kierownika Pogotowia Ratunkowego oraz instrukcje, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy należy do wniosku dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej
 • Nie złożenie wszystkich uzupełnionych i poprawionych dokumentów w terminie co najmniej 7 dni przed terminem imprezy powoduje wydanie decyzji odmownej
 • Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula - wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych (DOCX, 30.12Kb) 2021-03-12 08:20:23 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 09:16

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 mar 2021, godz. 08:20