Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr 114/XXI/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020 r.

UCHWAŁA NR 114/XXI/2020
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:
1) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 209.488,01 zł;
2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 209.488,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:
1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 472.681,07 zł;
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 472.681,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00zł pokrywa się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie 4.937.388,28zł i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 495 401,08 zł i przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 67 210,64zł.
§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 72/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetuMiasta Zambrów na 2020rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem- 106.180.153,25 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących - 99.411.449,24 zł,
b) plan dochodów majątkowych -12.768.704,01 zł;
2) Plan wydatków ogółem- 112.680.153,25 zł, w tym:
a) plan wydatków bieżących - 90.789.425,62 zł,
b) plan wydatków majątkowych - 21.890.727,63 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2  ustawy o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
114-XXI-2020-zm w budżecie miasta (PDF, 730.39Kb) 2021-01-10 17:18:15 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 17:18

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 17:18