Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przyznanie stypendium szkolnego

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KARTA USŁUG NR Or/ 01

 

Nazwa sprawy:

Przyznanie stypendium szkolnego

Podstawa prawna:

 1. art. 90d ust. 1 i 2, art. 90m ust. 1, 90n ust. 1 i 2 ustawy z dn. 7 września 1991r.
  o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.);
 2. uchwała nr 228/XLI/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z potwierdzeniem uczęszczania do szkoły (wzór stanowi załącznik nr 1);
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach dotyczące miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku), tj.:
 • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie;
 • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
 • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy
  o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub statusie bezrobotnego;
 • zaświadczenia lub decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy itp.);
 • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, przelew pieniężny, decyzja;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, kopię aktu zgonu małżonka;
 • wyrok sądowy o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika
  o  nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego
  w podatku rolnym oraz - w przypadku dzierżawy gruntów – umowy dzierżawy lub oświadczenia o jej zawarciu;
 • z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza, zaświadczenie z US za poprzedni rok, zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach zdrowotnych lub zaświadczenie, jeśli działalność była zawieszona;
 • z tytułu działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
  – zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie
  o osiągniętym dochodzie;
 • z tytułu działalności w formie karty podatkowej – decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Sposób dostarczenia:

 • Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a., tj: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta Zambrów p. 225
 • pokój 207

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Organizacyjny, pokój 207, tel. 086 271-22-10 wew. 37

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy – w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołanie złożone w ciągu 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Informacje dodatkowe:

 • Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września;
 • Stypendium przyznawane jest na rok szkolny (wrzesień- czerwiec);
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina;
 • Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym;
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00 zł
 • Stypendium szkolne za dany miesiąc nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 200% w/w kwoty, tj. 248,00 zł.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01- wniosek o stypendium szkolne - druk (DOCX, 40.50Kb) 2021-03-05 12:40:16 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
05 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
05 mar 2021, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
05 mar 2021, godz. 12:40