Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przyznanie stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla uczniów i studentów

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KARTA USŁUG NR Or/04

Nazwa sprawy:

Przyznanie stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla uczniów i studentów

Podstawa prawna:

Uchwała nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla uczniów i studentów

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o przyznanie stypendium (wzór stanowi załącznik nr 1) oraz:

 • w przypadku ucznia:
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściwą szkołę kserokopia świadectwa ukończenia klasy przedmaturalnej;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiąganego przez członków gospodarstwa domowego za wrzesień danego roku;
 • zaświadczenie o wysokości przyznanych na dzień 15 października stypendiów wydane przez właściwą szkołę i Starostwo Powiatowe;
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały ucznia

 

 • w przypadku studenta:
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię kserokopia indeksu
  z danymi studenta oraz wynikami ocen za ostatni semestr opatrzona adnotacją
  o zaliczeniu danego semestru. Studenci I roku przekładają potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez właściwą szkołę kserokopię świadectwa maturalnego;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osiąganego przez członków gospodarstwa domowego studenta za wrzesień danego roku;
 • oświadczenie studenta, że nie jest on osobą samodzielną finansowo w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz, że nie prowadzi osobiście lub wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z uczelni i Starostwa Powiatowego o miesięcznej wysokości stypendiów przyznanych studentowi na dzień składania wniosku;
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały studenta

 

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

 

Sposób dostarczenia:

 • Zgodnie z art. 63 §1 k.p.a., tj: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p.225
 • pokój 207

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Organizacyjny, pokój 207,  tel. 086 271-22-10 wew. 37

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:

 • Nie służy tryb odwoławczy

Informacje dodatkowe:

 • Prawo do pomocy materialnej przysługuje uczniowi/studentowi osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wnioski o przyznanie stypendium można składać w terminie od 15 do 31 października.
 • O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas maturalnych szkół publicznych ponadpodstawowych, uczący się w systemie dziennym i studenci studiów dziennych, studiujący na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.
 • Wysokość stypendium przyznana uczniowi nie może przekroczyć kwoty 1500 zł w jednym semestrze i 3000 zł w roku szkolnym, natomiast wysokość stypendium przyznane studentowi nie może przekroczyć kwoty 2000 zł w jednym semestrze i 4000 zł w roku akademickim.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04-wniosek o przyznanie stypendium PJP II-druk (DOCX, 18.71Kb) 2021-03-05 12:59:17 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
05 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
05 mar 2021, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
05 mar 2021, godz. 12:59