Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach – Postępowanie zwykłe

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/15

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach – Postępowanie zwykłe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z 2019r., poz. 631)

Wymagane dokumenty:

 • Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym zawierające:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenia,
  • imię, nazwisko, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu przewodniczącego zgromadzenia oraz zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia,
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia, 
  • informację o środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty:

 • Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Sposób dostarczenia:

 • osobiście
 • pocztą
 • przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p. 225
 • Wydział Spraw Obywatelskich p. 227

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Spraw Obywatelskich
 •  Nr pokoju: 227
 •  Nr telefonu: 86 271-22-10 wew. 42

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia Burmistrza Miasta Zambrów o zamiarze zorganizowania na terenie miasta Zambrów zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 6 dni i nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia (dni liczone są zgodnie z art. 111kc).
 • Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie na adres: Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambrów, za pomocą faksu – nr tel. 86/271 21 17, ustnie do protokołu (w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zambrów) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344) – e-mail: um@zambrow.pl
 • Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia udostępnia niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zambrów informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.
 • Odpowiedzi udziela się tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zambrów. Brak takiej decyzji w przewidzianym ustawowo terminie oznacza zgodę organu gminy na przeprowadzenie planowanego zgromadzenia publicznego.
 • Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator, który zawiera:
 • określenie funkcji przewodniczącego zgromadzenia,
 • zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia,
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia,
 • podpis właściwego przedstawiciela organu gminy,
 • pieczęć organu gminy.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Łomży w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zambrów otrzymania decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

 • Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 • Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającvm pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 • Przepisy ustawy „Prawo o zgromadzeniach” nie dotyczą zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 lut 2021, godz. 10:38