Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr XXVI/21

P r o t o k ó ł  Nr XXVI/21

obrad XXVI sesji Rady Miasta Zambrów odbytej w dniu 27 kwietnia 2021 roku
w Szkole Podstawowej Nr 4 w godzinach:
12:00 – 14:30

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków.

Obecni:

1. Bogdan Andrzejczuk
2. Wiesława Arent
3. Radosław Bańkowski
4. Anna Chętnik
5. Ryszard Kaźmierczak
6. Michał Klimowicz
7. Zbigniew Korzeniowski
8. Tomasz Józef Kosek
9. Kamil Kowalczyk
10. Zbigniew Kulesza
11. Barbara Danuta Laszuk
12. Łukasz Miszak
13. Agnieszka Ogórkowska
14. Jacek Olszewski
15. Barbara Reinke
16. Henryk Rykaczewski
17. Anna Truchel
18. Wioletta Walasek
19. Cezary Witkowski
20. Grażyna Anna Wyszyńska
21. Jarosław Zalewski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski
 2. Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów p. Adam Libuda
 3. Sekretarz Miasta Zambrów p. Jolanta Gronostajska
 4. Skarbnik Miasta Zambrów p. Barbara Gardocka
 5. Radca Prawny p. Krzysztof Kapitan
 6. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej p. Danuta Łapińska
 7. Dyrektor MOPS p. Janina Komorowska
 8. Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki

 

Porządek obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów  w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;
 3. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów;
 4. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.;
 5. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.;
 6. o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie
  w 2020 r.
 10. Przedstawienie informacji dotyczącej projektowych przebiegów obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych 63 i 66.
 11. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Otwarcia obrad XXVI sesji Rady Miasta Zambrów dokonał Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski. Powitał radnych oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność obrad.

1. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski przedstawił porządek obrad sesji. Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem uwag uznał, że porządek sesji jest przyjęty.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski zapytał, czy są uwagi do protokołu obrad poprzedniej sesji. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie protokół.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Anna Chętnik, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Barbara Danuta Laszuk, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski
3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzenia Miastem.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski uzupełnił powyższą informację.

Radny p. Michał Klimowicz w odniesieniu do pkt. 10 przedłożonej informacji zwrócił się
z prośbą o podanie zakresu prac powyższej inwestycji oraz w odniesieniu do pkt. 17 zapytał kto otrzymał wsparcie finansowe oraz w jakiej wysokości.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że inwestycja została zaplanowana zgodnie z budżetem  Miasta Zambrów, jednocześnie wskazał, że nie podsiada kosztorysów szczegółowych. W ramach wsparcia przedsiębiorców w związku ze stanem pandemii w miesiącu kwietniu wpłynęły dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowych.

Radna p. Barbara Laszuk w odniesieniu do pkt. 3 oraz 4 przedłożonej informacji zapytała, czy zostanie zrealizowana inwestycja dotycząca budowy hali przy Szkole Podstawowej Nr 3
w związku z nieotrzymaniem dofinasowania na ten cel.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że jeśli miasto nie otrzyma wsparcia finansowego nie będzie możliwości zrealizowania tej inwestycji.

Radna p. Barbara Laszuk zaproponowała, aby radni Miasta Zambrów wystąpili z pismem do Premiera RP p. Mateusza Morawieckiego w związku z nagminnym odrzucaniem wniosków
o dofinansowanie inwestycji miejskich.

Radna p. Grażyna Wyszyńska w odniesieniu do pkt.  przedłożonej informacji zapytała jaki jest koszt planowanej inwestycji oraz jaki będzie koszt utrzymania basenu zewnętrznego.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że zostało wysłane zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego, brodzika dla dzieci wraz
z wodnym placem zabaw oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Burmistrz Miasta zapewnił, że jeśli będzie posiadał powyższy dokument poinformuje radnych o kosztach.

(informację dołączono do protokołu)

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Kosek poinformował, że na poprzedniej sesji interpelacje złożyli: Radny p. Michał Klimowicz oraz Radna p. Barbara Laszuk odpowiedzi zostały udzielone. Następnie odczytał udzielone odpowiedzi.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski poinformował, że w dniu dzisiejszym interpelację złożył Radny p. Michał Klimowicz. Następnie odczytał powyższą interpelacje. Poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;

Wprowadzenia do tematu dokonał Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów p. Adam Libuda. Poinformował, że procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej rozpoczęto w 2020 r. Projekt planu został opracowany z zachowaniem procedury określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren objęty projektem planu jest to obszar ok
6 ha, z czego 5,5 ha przeznaczony został pod działalność produkcyjno – usługową. Pozostały teren przeznaczony został pod drogi. Zastępca Burmistrza wskazał, że zostały ustalone pewne ograniczenia, a mianowicie: zakaz budowy nowych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i tymczasowy pobyt ludzi, zakaz lokalizacji usług wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad  2 000 m² oraz zakaz lokalizacji usług z zakresu opieki zdrowotnej, kultury, oświaty i kultu religijnego. Projekt planu jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa”. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się również dyskusja publiczna. Do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Bogdana Andrzejczuka o opinię nt. projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Bogdan Andrzejczuk poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny p. Jarosław Zalewski zwrócił się z pytaniem o koszty przygotowania tych terenów oraz czy McDonald’s będzie partycypował w kosztach. Jednocześnie Radny zapytał jakie są spodziewane dochody po zakończeniu powyższej inwestycji.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że niektóre z zadanych pytań wybiegają znacznie w przyszłość, dlatego też nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Poinformował, że restauracja zostanie wybudowana w Zambrowie. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna, miasto wybuduje drogę miejską.

Radna p. Barbara Laszuk zapytała czy na dzień dzisiejszy znany są koszt całej inwestycji.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że w budżecie miasta została zaplanowana kwota w wysokości 1 900 000,00 zł na realizację powyższej inwestycji. Dodał, że koszty wyceny gruntów nie są jeszcze znane.

Głosowano w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów
w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Barbara Danuta Laszuk, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Anna Chętnik, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski
 

(Uchwałę nr 150/XXVI/2021 dołączono do protokołu)


b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Przypomniał, że Rada Miasta Zambrów Uchwałą Nr 116/XXV/2021 z dnia 23 marca 2021 r. uchwaliła regulamin cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata
w Zambrowie. Jednak organ nadzorczy przekazał uwagi do powyższej uchwały. W związku
z powyższym przygotowano projekt uchwały uwzględniający uwagi. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił zmiany zawarte w przedłożonym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p. Kamila Kowalczyka o opinię nt. projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p. Kamil Kowalczyk poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;


Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Anna Chętnik, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Barbara Danuta Laszuk, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski


(Uchwałę nr 151/XXVI/2021 dołączono do protokołu)

c) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów;

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa wydała rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność powyższej uchwały. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały uwzględniający uwagi organu nadzorczego. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił zmiany zawarte w przedłożonym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p. Kamila Kowalczyka o opinię nt. projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego p. Kamil Kowalczyk poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów;.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Anna Chętnik, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Barbara Danuta Laszuk, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski

(Uchwałę nr 152/XXVI/2021 dołączono do protokołu)

d) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie"
sp. z o.o.;

e) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.;

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że dokona omówienia dwóch projektów uchwał jednocześnie, ponieważ są powiązane. Powiedział, że w mieście jest potrzeba budowy mieszkań czynszowych. Ceny mieszkań w mieście są bardzo wysokie, porównywalne do cen w Białymstoku, czy w Łomży. Istnieje szansa, że w Zambrowie powstaną 3 bloki tj. ok 120 mieszkań czynszowych.
W lutym i marcu bieżącego roku przeprowadzone były rozmowy z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomościami, Banku Gospodarstwa Mieszkaniowego oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych w Zambrowie. Jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego  wysokości 3 000 000,00 zł. Budową mieszkań będzie zajmowała się spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, głównym udziałowcem będzie Krajowy Zasób Nieruchomościami,
a każdy samorząd będzie miał przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Spółka wybuduje mieszkania czynszowe. Miasto przekaże aportem rzeczowym grunt dla spółki. Mieszkania będą przeznaczone dla rodzin, których miesięczny dochód umożliwi systematyczne opłacanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych. Będzie możliwość wykupu mieszkań na własność po 15 latach, pod warunkiem pokrycia 20 % kosztów budowy lokalu. Burmistrz Miasta przedstawił przykładowe kryteria, które będą musiały spełnić osoby ubiegające się o mieszkania czynszowe. Realizacja inwestycji planowana jest przy ul. Magazynowej w miejscu obecnie istniejących garaży. Garaże zostaną przniesione na ul. Magazynowąw okolicach dawnej bocznicy kolejowej oraz na terenach Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. Zbigniewa Korzeniowskiego o opinię nt. projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Korzeniowski poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Bogdana Andrzejczuka o opinię nt. projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Bogdan Andrzejczuk poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Radna p. Grażyna Wyszyńska powiedziała, że jest to cenna inicjatywa i długo oczekiwana przez młodych mieszkańców oraz rodziny. Radna zwróciła się z pytaniem o kryteria przyznawania mieszkań czynszowych.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że kryteria przyznawania mieszkań czynszowych będzie zatwierdzała Wysoka Rada. Przedstawione kryteria są przykładowymi

Radny p. Jarosław Zalewski zwrócił się z pytaniem, czy jeden podmiot będzie mógł wynająć jedno mieszkanie, czy więcej. Ponadto Radny zapytał, czy będzie ustalony górny pułap dochodowy dla osób ubiegających się o mieszkanie czynszowe.

Radny p. Zbigniew Korzeniowski powiedział, że to nie jest ten etap inwestycji, aby w dniu dzisiejszym rozstrzygać zasadność kryteriów. Na dzisiejszej sesji omawiane są uchwały inicjujące pewne zdarzenie, które jest planowane, nie są to ostateczne ustalenia. 

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie"
sp. z o.o.;

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Wyniki imienne:
ZA (21)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Anna Chętnik, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Barbara Danuta Laszuk, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski

Głosowano w sprawie:

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.;.


Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Anna Chętnik, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Barbara Danuta Laszuk, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski

(Uchwały nr 153/XXVI/2021 oraz 154/XXVI/2021 dołączono do protokołu)

f) o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że w związku ze zmianą planu wydatków zaszła potrzeba zmiany uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Wysokość wpłat za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku szacuje się na kwotę 577 000,00  zł, z czego 6 500,00 zł przeznacza się na Program Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto na realizację zadań określonych w Programie na 2021 r. przeznacza się kwotę 307 044,87 zł, która stanowi nadwyżkę budżetową z 2020 r. – środki niewykorzystane na realizację Programu
w 2020 roku. Łącznie na realizacje Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. przeznacza się kwotę w wysokości 877 544,87 zł.

Wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Kulesza zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Łukasza Miszaka o opinię nt. projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Łukasz Miszak poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.


Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)

Bogdan Andrzejczuk, Wiesława Arent, Radosław Bańkowski, Anna Chętnik, Ryszard Kaźmierczak, Michał Klimowicz, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz Józef Kosek, Kamil Kowalczyk, Zbigniew Kulesza, Łukasz Miszak, Agnieszka Ogórkowska, Jacek Olszewski, Barbara Reinke, Henryk Rykaczewski, Anna Truchel, Wioletta Walasek, Cezary Witkowski, Grażyna Anna Wyszyńska, Jarosław Zalewski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Danuta Laszuk

(Uchwałę nr 155/XXVI/2021 dołączono do protokołu)

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.

Wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Kulesza zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Bogdana Andrzejczuka o opinię nt. sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego p. Bogdan Andrzejczuk poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Kulesza zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetowej p. Zbigniewa Korzeniowskiego o opinię nt. sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Korzeniowski poinformował, że Komisja
w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Radny p. Michał Klimowicz zwrócił się z pytaniem, czy liczba osób ubiegających się
o mieszkania komunalne na przestrzeni ostatnich pięciu lat uległa zmianie.

Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest 102 podań o przydział mieszkania komunalnego.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2020.

Wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Kulesza zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Łukasza Miszaka o opinię nt. sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Łukasz Miszak poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady p. Zbigniew Kulesza zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Łukasza Miszak o opinię nt. sprawozdania.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej p. Łukasz Miszak poinformował, że Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.


10. Przedstawienie informacji dotyczącej projektowych przebiegów obwodnicy Zambrowa
w ciągu dróg krajowych 63 i 66.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Przedstawił warianty przebiegów obwodnicy Zambrowa.

11. Wolne wnioski oraz sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów p. Jacek Olszewski przedstawił harmonogram pracy Rady Miasta Zambrów w maju.

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów p. Jacek Olszewski poinformował, że w dniu 23.04.2021 r. wpłynęło pismo Posła na Sejm RP p. Roberta Tyszkiewicza dotyczącej budowy drogi ekspresowej.

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów p. Jacek Olszewski przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia br.

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów p. Jacek Olszewski odczytał pismo z dnia 27.04.2021 r. od członków Wspólnoty Mieszkaniowej Aleja Wojska Polskiego 41.


12. Zamknięcie obrad.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady p. Jacek Olszewski podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach, następnie zamknął XXVI sesję Rady Miasta Zambrów.

Na tym obrady XXVI sesji zostały zakończone.

     Przewodniczący
Rada Miasta Zambrów

     Jacek Olszewski

Przygotowała: Karolina Kulesza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 12:13

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 12:14