Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 18/21

P r o t o k ó ł  Nr 18/21

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 23.04.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214

w godzinach 14:00 – 14:35.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 1. 5 - ciu członków Komisji                                          - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej          - p. Halina Brulińska

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza stanu dróg na terenie miasta Zambrów.
 4. Zapoznanie się z informacją o stanie zadrzewienia w Zambrowie.
 5. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;
  2. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, uznał porządek posiedzenia Komisji za przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Powiedział, że informacje zostały przekazane w związku powyższym zaproponował przejście bezpośrednio od dyskusji. Burmistrz Miasta poinformował, że w mieście jest 64 dróg o długości rzeczywistej 34 km.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Powiedział, że informacje zostały przekazane w związku powyższym zaproponował przejście bezpośrednio od dyskusji.

Radna p. Barbara Laszuk zapytała, czy drzewa wycinane przez Zakład Zieleni są na dodatkowe zlecenie czy w ramach umowy.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że drzewa usuwane są przez firmę na dodatkowe zlecenie.

Radny p. Radosław Bańkowski poinformował, że należałoby usunąć drzewo przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zdaniem Radnego drzewo stanowi zagrożenie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Halina Brulińska odpowiedziała, że jednostki miejskie same decydują i występują do odpowiednich służb o usunięcie drzew.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 5. a

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Przypomniał, że Rada Miasta Zambrów Uchwałą Nr 116/XXV/2021 z dnia 23 marca 2021 r. uchwaliła regulamin cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie. Jednak organ nadzorczy przekazał uwagi do powyższej uchwały. W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały uwzględniający uwagi organu nadzorczego.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 5. b

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa wydała rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność powyższej uchwały. Przygotowano projekt uchwały uwzględniający uwagi organu nadzorczego.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie Miasta Zambrów. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 6.

Radna p. Barbara Laszuk poinformowała, że w dniu 23 marca br. przekazała do Urzędu Miasta informacje o bezpańskich psach błąkających się w rejonie ROD Pod Długoborzem. Radna powiedziała, że w tej sprawie nic nie zostało zrobione. Psy nadal błąkają się.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że zgłoszenie przekazano  do schroniska, przyjechali po psy, jednak nie znaleziono psów.

Radna p. Barbara Laszuk zwróciła się z pytaniem, czy byłaby możliwość wsparcia osób przygarniających bezdomne psy na przykład poprzez kupno karmy.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że to nie jest do końca dobry pomysł.

Radna p. Barbara Laszuk poinformowała, że odkąd zostały wprowadzone obiady do Klubu Seniora jest większe zainteresowanie wśród seniorów klubem. Radna powiedziała, że w jej opinii nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ osoby te powinny być aktywne, zachęcane do samodzielności. Radna zapytała, z jakich środków finansowe są obiady.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że obiady finansowane są z budżetu miasta. Burmistrz Miasta poinformował, że seniorzy przebywają w klubie ok 5 godzin i potrzebują zjeść. Dodatkowo poinformował, że seniorzy są dowożeni na zajęcia.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Kamil Kowalczyk podziękował za udział, zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Kamil Kowalczyk 

Protokołowała
Karolina Kulesza     


Lista obecności:

 1. Kamil Kowalczyk
 2. Radosław Bańkowski
 3. Wiesława Arent
 4. Barbara Laszuk
 5. Jacek Olszewski

                                                                    


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 12:45