Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 20/21

P r o t o k ó ł  Nr 20/21

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 26.04.2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:15 – 14:50.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 1. 7 - miu członków Komisji                                         - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Prezes ZMK Sp. z o.o.                                              - p. Józef Przeździecki

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
 3. Przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.
 4. Zapoznanie się z informacją o kosztach funkcjonowania placówek oświatowych
  w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej.
 5. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.;
  2. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki. Poinformował, że materiały zostały przekazane, w związku z powyższym zwrócił się z prośbą o przejście bezpośrednio do dyskusji.

Radna p. Anna Chętnik zwróciła się z pytaniem, o ilość osób oczekujących na mieszkania.

Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki odpowiedział, że w ubiegłym roku zarejestrowano 29 podań. W 2019 r. w rejestrze podań zarejestrowanych było 86 wniosków
o wynajęcie lokali mieszkalnych. Na chwile obecną jest 101 podań.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zaproponował przejście do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że informację przygotowała Skarbnik Miasta p. Barbara Gardocka. Burmistrz Miasta poinformował, że subwencje oświatowe są niewystarczające i co roku trzeba dokładać z budżetu miasta.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zaproponował przejście do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 5. a i b

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że dokona omówienia dwóch projektów uchwał jednocześnie, ponieważ są powiązane. Powiedział, że w mieście jest potrzeba budowy mieszkań czynszowych. Ceny mieszkań w mieście są bardzo wysokie, porównywalne do cen w Białymstoku, czy Łomży. Istnieje szansa, że w Zambrowie powstaną 3 bloki tj. ok 120 mieszkań czynszowych.
W lutym i marcu bieżącego roku przeprowadzone były rozmowy z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomościami, Banku Gospodarstwa Mieszkaniowego, prezesi spółdzielni mieszkaniowych w Zambrowie. Jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego  wysokości 3 000 000,00 zł. Budową mieszkań będzie zajmowała się spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, głównym udziałowcem będzie Krajowy Zasób Nieruchomościami a każdy samorząd będzie miał przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Spółka wybuduje mieszkania czynszowe. Miasto przekaże aportem rzeczowym grunt dla spółki. Mieszkania będą przeznaczone dla rodzin, których miesięczny dochód umożliwi systematyczne opłacanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych. Będzie możliwość wykupu mieszkań na własność po
15 latach, pod warunkiem pokrycia 20 % kosztów budowy lokalu. Następnie przedstawił przykładowe kryteria, które będą musiały spełnić osoby ubiegające się o mieszkania czynszowego. Planuje się zlokalizować powyższą inwestycję na ul. Magazynowej w miejscu obecnie istniejących garaży.

Radna p. Anna Chętnik zapytała, gdzie zostanie zlokalizowane biuro spółki.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że obecnie nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Radny p. Jarosław Zalewski zapytał, czy został ustalony górny pułap dochodowy.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że program skierowany jest dla osób którzy za dużo zarabiają aby otrzymać mieszkanie komunalne oraz za mało, aby mieć własne mieszkanie.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekty uchwał dołączono do protokołu)

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Korzeniowski

Protokołowała
Karolina Kulesza            


 
 1. Strona główna
 2. Rada Miasta Zambrów
 3. KADENCJA 2018 - 2023
 4. Komisje Rady Miasta Zambrów
 5. Komisja Budżetowa
 6. Protokoły

Protokół Nr 19/21

P r o t o k ó ł  Nr 19/21

posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 22.03.2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 14:15 – 15:00.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 1. 7 - miu członków Komisji                                         - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Skarbnik Miasta Zambrów                                        - p. Barbara Gardocka
 4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej          - p. Halina Brulińska

                                  

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza przebiegu realizacji dochodów z tytułu podatków, stanu zaległości na koniec roku 2020 oraz wysokości udzielonych ulg i umorzeń w związku ze stanem epidemii.
 4. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024;
  2. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r.;
  3. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Radny p. Jacek Olszewski poinformował, że Radna p. Anna Chętnik będzie uczestniczyła w posiedzeniu zdalnie, za pośrednictwem łącza telefonicznego. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych był omawiany jako pierwszy jako pkt. 4 a. W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia jest przyjęty wraz z proponowaną zmianą.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że materiały zostały przekazane, w związku z powyższym zwrócił się z prośbą o przejście bezpośrednio do dyskusji.

Radna p. Anna Truchel zwróciła się z pytaniem, kto może ubiegać o ulgi i umorzenia z uwagi na panującą pandemię.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że na wniosek przedsiębiorców został przygotowany program pomocowy.

Radny p. Tomasz Kosek zwrócił uwagę na zadłużenie 80 mieszkańców miasta z podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że są to zaległości z poprzednich lat, które ciężko jest ściągnąć.

W związku z brakiem dalszych uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski zaproponował przejście do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 4. a

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że Radni Klubu „Nasz Zambrów” zwrócili się z wnioskiem o zwolnienie przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. Następnie przedstawił projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja w głosowaniu jawnym 5 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz przy 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4. b

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Barbara Gardocka. Poinformowała, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2021 - 2024 wynika ze zmiany deficytu budżetu i źródła jego pokrycia. Zgodnie ze sporządzonym bilansem budżetu Miasta Zambrów za 2020 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 5.484.382,58 zł. Nadwyżka ta pokryje w całości zaplanowany deficyt i nie ma potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego, który miał być spłacany do 2024 r. Skorygowano również faktyczne wykonanie budżetu za 2020 r.
i uwzględniono zmiany budżetu dokonane 23 marca 2021 r.

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4. c

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta Zambrów p. Barbara Gardocka. Następnie przedstawiła zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Miasta Zambrów.  

W związku z brakiem uwag,  Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił inwestycje, które planowane są do realizacji w kolejnych latach przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych są to m.in.:  budowa ścieżki rowerowej (bezpośrednie lub częściowe przyłączenie do ścieżki z Zambrowa  poprzez ul. Łomżyńską), rozbudowa terenów rekreacyjnych nad zalewem miejskim  wraz z tężnią solną oraz infrastrukturą gastronomiczną oferującą kuchnię regionalną, budowa skateparku oraz zjazdu saneczkowego (do realizacji ww. przedsięwzięcia konieczny jest wykup działek), budowa toru saneczkowego w księżym lasku, remont kortów tenisowych ze sztucznym oświetleniem i halą balonową, budowa basenów zewnętrznych przy Pływalni Miejskiej „DELFIN”, zadaszenie lodowiska oraz budowa sezonowego toru wrotkowego, budowa ciągu pieszo - rowerowego nad rzeką Jabłonką do ul. Polowej, budowa amfiteatru na terenach rekreacyjnych nad zalewem miejskim, budowa dróg osiedlowych – Żytnia, Grabowska, Rolnicza, Polna, budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, budowa ścieżki rowerowej do ul. Ostrowskiej, oświetlenie ekologiczne dla szkół
i przedszkoli, fotowoltaika dla mieszkańców Zambrowa, budowa technologii mobilnej piątej  generacji - 5G, budowa sieci komunikacji pomiędzy urzędami – e-Urząd. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na uzbrojone tereny planowane jest utworzenie terenów inwestycyjnych w południowej części miasta wraz z Biurem Obsługi Inwestorów.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Korzeniowski podziękował za udział, następnie zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Korzeniowski

Protokołowała                                                                   

Karolina Kulesza                                                                 


Lista obecności:

 1. Zbigniew Korzeniowski
 2. Agnieszka Ogórkowska
 3. Anna Chętnik
 4. Tomasz Kosek
 5. Jacek Olszewski
 6. Anna Truchel
 7. Jarosław Zalewski

                                                      


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 12:52

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 12:53