Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/14

Nazwa sprawy

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).
 3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz.1546   z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. FORMULARZ "ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" - wypełnia się w przypadku zgłaszania wyjazdu poza granicę Polski na pobyt stały lub okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. FORMULARZ ''ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY'' - wypełnia się w przypadku zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę Polski.
 3.  Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku meldunkowego. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na nr rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW Ul. Fabryczna 3, BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE   67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

             Istnieje możliwość uiszczenia opłat w Urzędzie Miasta bez prowizji kartą płatniczą.

Sposób dostarczenia:

 • osobiście
 • przez pełnomocnika
 • inny (EPUAP )

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10; 271-27-30; 271-48-31  w. 42

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Informacje dodatkowe:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

 • w formie pisemnej w organie gminy, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. r. poz. 256 z późn. zm.), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Link: www.epuap.gov.pl

 1.  Powrót z zagranicy należy zgłosić w urzędzie tylko wówczas, gdy nastąpił on przed upływem terminu pobytu.

Załączniki:

 1. Wzór pełnomocnictwa
 2. Zgłoszenie wyjazdu za granicę poza granice RP
 3. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 lut 2021, godz. 10:30