Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATESLKICH
KARTA USŁUG NR SO/10

Nazwa sprawy:

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019r. poz. 1397 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 )

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2020r. poz.1546 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz (załączniki nr 2 i 3).

2. Dowód osobisty lub paszport.

3. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo    wyciąg z działów I – II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

4. Obywatel polski dokonujący zameldowania w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dołącza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku osób pobierających zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Opłaty:

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na nr rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW Ul. Fabryczna 3, BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE   67 8775 0009 0010 0101 0201 0732 

Istnieje możliwość uiszczenia opłat w Urzędzie Miasta bez prowizji kartą płatniczą.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 227

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10; 271-27-30; 271-48-31  w. 42

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

      Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Wydziału Spraw Obywatelskich

      Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga przeprowadzone postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje

Informacje dodatkowe:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
 2. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 3. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).

 1. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
 2. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 3. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 4. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 5. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 6. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 7. Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście.

Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 1. Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub/i czasowego, wskazując adresy dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

           Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.

           Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.

Załączniki:

 1. Wzór pełnomocnictwa
 2. Zgłoszenie pobytu stałego
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 5. Oświadczenie właściciela - ePUAP

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 lut 2021, godz. 09:37