Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/07

Nazwa sprawy

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz.1546  z poźn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
 2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 4. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 6. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b. Złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie w godzinach jego pracy.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

          Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA ZAMBRÓW Ul. Fabryczna 3, BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732 

Istnieje możliwość uiszczenia opłat w Urzędzie Miasta bez prowizji kartą płatniczą.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10; 271-27-30; 271-48-31  w. 42

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Informacje dodatkowe:

 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego, formularza zgłoszenia pobytu czasowego lub formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Obowiązku wymeldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.
 5. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Załączniki:

 1. Wzór pełnomocnictwa
 2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
12 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
12 lut 2021, godz. 09:07

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 lut 2021, godz. 09:37