Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Miasta Zambrów - Naczelnik Wydziału
mgr Jolanta Gronostajska
p.223 w. 21
Zastępca Naczelnika Wydz. Organizacyjnego- sprawy oświaty
mgr Beata Bernatowicz
p. 234, tel. w. 15
Sprawy organizacyjne
mgr inż. Marzena Leoniak
p. 222, tel. w. 23
Sprawy kadrowe
mgr Zofia Wojsz
p. 222, tel. w. 23
Obsługa informatyczna Urzędu
inż. Grzegorz Grzeszczuk
p. 207, tel. w. 37
Stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie dzieci niepełnosprawnych
mgr Justyna Kowalczyk
p. 207, tel. w. 37
Obsługa BIP, obsługa Biura Rady, organizacje pozarządowe
mgr Anna Skarzyńska
p. 230, tel. w. 36
Obsługa Biura Rady Miasta, Komisji Rady Miasta
mgr Karolina Kulesza
p. 230, tel. w. 36
Sekretariat
mgr Izabela Wasążnik
p. 225

Zakres działań:

 1. Inicjowanie działań usprawniających organizację i funkcjonowanie Urzędu
 2. Opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu
 3. Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej
 4. Prowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu
 5. Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru
 6. Obsługa prawna Urzędu
 7. Prowadzenie sekretariatu i archiwum zakładowego
 8. Przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji
 9. Prowadzenie rejestru:
  • uchwał Rady Miasta
  • interpelacji i wniosków radnych
  • zarządzeń Burmistrza
  • skarg i wniosków
  • pieczęci
  • zamówień publicznych do 30 tysięcy euro
  • instytucji kultury
 10. Obsługa prawna, organizacyjna i biurowa Rady, komisji Rady, klubów radnych i radnych, w tym protokołowanie sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji
 11. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, wniosków komisji i interpelacji radnych wydziałom lub jednostkom organizacyjnym merytorycznie odpowiedzialnym za ich realizację
 12. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
 14. Nadzór i kontrola przestrzegania dyscypliny pracy
 15. Organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie
 16. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników
 17. Przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze
 18. Przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników
 19. Planowanie i gospodarowanie funduszem płac
 20. Koordynowanie procesu szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników
 21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 22. Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu
 23. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej
 24. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 25. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty dotyczących kompetencji gminy, a w szczególności:
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych przy uruchamianiu lub likwidacji placówki oświatowej
  • Przygotowywanie danych niezbędnych przy ustalaniu wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
  • Przygotowywanie propozycji wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowania projektów budżetów szkół i przedszkoli oraz prowadzenia kontroli w tych placówkach
  • Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz zmian w tych arkuszach
  • Prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego
  • Współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór pedagogiczny
  • Organizowanie i rozliczanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
  • Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dotacji dla pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
  • Sprawowanie nadzoru nad szkołami i przedszkolami w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji tych jednostek
  • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego (losowego).
 26. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Żłobka Miejskiego oraz kierownika Pływalni Miejskiej
 27. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami wymienionymi w ppkt 26) z zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji i zarządzania jednostką
 28. Zabezpieczenie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 29. Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych w przypadku zakupów i usług będących w zakresie działania Wydziału
 30. Zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie
 31. Zaopatrzenie w materiały biurowe, druki, sprzęt i wyposażenie
 32. Obsługa Urzędu w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i wyposażenia
 33. Prowadzenie spraw związanych z należytym zabezpieczeniem i ochroną mienia
 34. Współpraca przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 35. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów na terenie miasta
 36. Współpraca w organizowaniu obchodów świąt państwowych, narodowych i uroczystości miejskich
 37. Obsługa informatyczna Urzędu
 38. Wdrażanie rozwiązań zapewniających ochronę danych osobowych
 39. Prowadzenie BIP i strony internetowej Urzędu
 40. Administrowanie siecią komputerową i kontami użytkowników
 41. Archiwizowanie danych informatycznych
 42. Nadzór nad wykorzystaniem samochodu służbowego i sprawy związane z jego eksploatacją

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 15:31

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 15:34