Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zambrów

WYDZIAŁ  GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KARTA USŁUG NR GK/11

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zambrów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz.U. z 2012r., poz. 299);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr 193 poz. 1617);
 6. Uchwała Nr 81/XVIII/12 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 kwietnia 2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zambrów (Dz Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 1506).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) [Zał. 1];
 • zaświadczenie albo oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1a o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną;
 • Pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika;
 • Dowód uiszczenia opłat.

Opłaty:

 • wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 107 zł za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.);
 • 53,50 zł opłaty skarbowej za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia;
 • 17 zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

na numer rachunku bankowego:

Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • Osobiście;
 • Pocztą;
 • przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p. 225.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej;
 • Nr pokoju: 340;
 • Nr telefonu: 86 271-22-10 w.33.

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • 1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Urzędu Miasta Zambrów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

-


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
03 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
03 mar 2021, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
03 mar 2021, godz. 10:52