Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYDZIAŁ  GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KARTA USŁUG NR GK/08

Nazwa sprawy:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Zał. 1];
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia, w zakresie określonym w art. 62a;
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  Przez obszar ten rozumie się:
 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 • mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną odległością, 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapa przedstawiająca dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar,  przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  Przez obszar ten rozumie się:
 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem;
 • w przypadku, gdy liczba stron postępowania nie przekracza 10 - wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10- wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.zm.);
 • pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika;
 • dowód uiszczenia opłat.

Opłaty:

 • wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 205 zł za wydanie decyzji administracyjnej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, zgodnie z pkt.45 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.);
 • 17 zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

na numer rachunku bankowego:

Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • Osobiście;
 • Pocztą;
 • przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p.225.

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej;
 • Nr pokoju: 338;
 • Nr telefonu: 86 271-22-10 w. 45.

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 2 miesięcy – w sprawach szczególnie skomplikowanych (do terminu nie wlicza się okresów oczekiwania na wymagane przepisami uzgodnienia i opinie).

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów.

Informacje dodatkowe:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją;
 • Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego;
 • Jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dla:
 • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub wznowienia postępowania
  w sprawie tej decyzji.
 • W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust.2 pkt. 1, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne, wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zwrócić się do Burmistrza z zapytaniem o ustalenie zakresu ww. raportu;
 • Wymagane załączniki należy dołączyć w czterech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08-wniosek o wydanie decyzji środowiskowej-druk (DOC, 77.00Kb) 2021-02-25 14:39:07 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
25 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
25 lut 2021, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
25 lut 2021, godz. 14:39