Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
KARTA USŁUG NR SO/04

Nazwa sprawy

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1319 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017r. Nr 1316 z późn.  zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (załącznik nr 1).
 2. Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP (załącznik nr 2).
 3. Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz oryginał do wglądu.                

Opłaty:

Wszelkie czynności dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Sposób dostarczenia:

 • osobiście

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wydział Spraw Obywatelskich p. 227

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Spraw Obywatelskich
 • Nr pokoju: 227
 • Nr telefonu: 86 271-22-10; 271-27-30; 271-48-31  w. 42

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

            Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

              Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Zambrowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta  Zambrów w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

Burmistrz Miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

            Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów do Sądu Rejonowego w Zambrowie.

Informacje dodatkowe:

           Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.

                       Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

            Rejestr wyborców prowadzi na bieżąco gmina jako zadanie zlecone. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

            Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

            Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.             

            Osoby nigdzie nie zameldowane mogą się zwracać do urzędu gminy,  na terenie której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

             Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

             Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały (dotychczas stale zamieszkiwał), bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

             Wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzonych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

             Procedura wpisania do rejestru wyborców według miejsca stałego zamieszkania ma na celu wyłącznie umożliwienie obywatelom realizacji ich praw wyborczych. Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. W myśl art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktu  i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem np. dokumentu własności, najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela czy sąsiadów. Fakt stałego zamieszkania i związanie z miejscem zamieszkania można również wykazać przedkładając umowę o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu.

             Rejestr wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy (miasta) do publicznego wglądu przez cały rok w celu zapewnienia społecznej kontroli prawidłowości jego sporządzenia. Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępnianie polega na złożeniu pisemnego zapytania umożliwiającego identyfikację wyborcy, którego zapytanie dotyczy. Odpowiedź udzielana jest w formie ustnej.

             Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach i referendach. Według tych spisów są wydawane karty do głosowania.

Załączniki:

 1. wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
 2. pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 3. wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 lut 2021, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
12 mar 2021, godz. 08:20