Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 98/XIX/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów w 2020 r.

UCHWAŁA NR 98/XIX/2020
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2020 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.429.407,78 zł, w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.269.407,78 zł,
2) plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.429.407,78 zł, w tym:
1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.021.050,80 zł,
2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 408.356,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł pokrywa się kredytem długoterminowym w rachunkubieżącym budżetu Miasta w kwocie 4.937.388,28 zł i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.562.611,72 zł.
§ 4. Załącznik przychodów i rozchodów stanowi Załącznik Nr 3
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem- 105.374.528,45zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących - 92.815.312,45zł,
b) plan dochodów majątkowych -12.559.216,00 zł;
2) Plan wydatków ogółem- 111.874.528,45 zł w tym:
a) plan wydatków bieżących - 89.551.695,47 zł,
b) plan wydatków majątkowych - 22.322.832,98 zł;
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie
art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Jacek Olszewski

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
98-XIX-2020-zmiany w budżecie (PDF, 1.06Mb) 2021-01-10 17:13:26 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 17:13

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 17:13