Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała NR 72/XIV/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2020 rok

UCHWAŁA NR 72/XIV/2019
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art.222, art. 233, art.235, art.236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r.poz. 2245) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Plan dochodów budżetu Miasta wynosi 103.803.096,00 zł, z czego :
1) dochody bieżące - 91.403.880,00 zł;
2) dochody majątkowe - 12.399.216,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. .Plan wydatków budżetu Miasta wynosi 110.303.096,00 zł, z czego:
1) wydatki bieżące - 88.600.720,00 zł;
2) wydatki majątkowe - 21.702.376,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł pokrywa się kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 170.179,00 zł;
2) celową w wysokości 30.278,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej;
3) celową w wysokości 251.945,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. z 2019 r. poz. 1398).
§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta wynosi 6.500.000,00 zł, natomiast łączna kwota rozchodów budżetu Miasta wynosi 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się:
1) dochody w kwocie 577.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 570.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) wydatki w kwocie 6.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (utrzymanie zieleni w mieście).
3. Ustala się dochody w kwocie 2.385.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2.385.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawarte jest w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi:
1) dochody – 51.500,00zł;
2) wydatki – 51.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta w kwocie 6.500.000,00 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
72-XIV-2019 budzet 2020 (PDF, 1.03Mb) 2021-01-10 17:04:59 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 17:04

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 17:04