Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 131/XXIII/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020 r.

UCHWAŁA NR 131/XXIII/2020

RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.562.640,01zł, w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.164.941,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.727.581,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.500.028,29 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 59.147,26 zł,

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.440.881,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.562.611,72 zł pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.495.401,08 zł i przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 67 210,64 zł.

§ 4. Załącznik przychodów i rozchodów stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem- 106.584.493,39 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących - 98.543.370,39 zł,

b) plan dochodów majątkowych - 8.041.123,00 zł.

2) plan wydatków ogółem- 108.147.105,11 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących - 94.598.443,78 zł,

b) plan wydatków majątkowych - 13.548.661,33 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
131-XXIII-2020-Budżet zmiana XII 2020 (PDF, 772.32Kb) 2021-01-10 17:21:31 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 17:21

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 17:21