Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała Nr 130/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2021 rok

UCHWAŁA NR 130/XXIII/2020

RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1i 2, art. 211, 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222 art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 , art. 264 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 114.866.088,00zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 101.813.895,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 13.052.193,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Plan wydatków budżetu w wysokości 119.866.088,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 101.742.747,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 18.123.341,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł pokrywa się kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 168.249,00 zł,

2) celową w wysokości - 32.038,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej,

3) celową w wysokości - 299.703,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – Dz.U. z 2020 r. poz. 1856).

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 5.000.000,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 577.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 6.500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (utrzymanie zieleni w mieście).

3. Ustala się dochody w kwocie 6.000.000,00 zł z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 6.000.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65.700,00 zł; wydatki – 65.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
130-XXIII-2020-Budżet 2021 (PDF, 1.26Mb) 2021-01-10 17:23:49 16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
10 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
10 sty 2021, godz. 17:23

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sty 2021, godz. 17:23