Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 20/21

P r o t o k ó ł  Nr 20/21

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 22.04.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214 w godzinach 13:00 – 14:00.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 1. 7 - miu członków Komisji                                         - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów                     - p. Adam Libuda
 4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej        - p. Danuta Łapińska
 5. Prezes ZMK Sp. z o.o.                                              - p. Józef Przeździecki

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 - 2022.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz rządowych w 2020 r.
 5. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;
  2. wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.
  3. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk przedstawił porządek posiedzenia Komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk uznał porządek posiedzenia Komisji za przyjęty.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki. Poinformował, że sprawozdanie zostało przekazane, w związku z powyższym zwrócił się
z prośbą o pytania w powyższej sprawie.

Radny p. Henryk Rykaczewski zwrócił się z prośbą o podanie ilości osób oczekujących na lokale mieszkalne.

Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki odpowiedział, że w ubiegłym roku zarejestrowano 29 podań. W 2019 r. w rejestrze podań zarejestrowanych było 86 wniosków
o wynajęcie lokali mieszkalnych. Na chwile obecną jest 101 podań.

Radny p. Zbigniew Kulesza zwrócił się z pytaniem, ile jest wolnych lokali użytkowych.

Prezes ZMK Sp. z o.o. p. Józef Przeździecki odpowiedział, że jest wolnych 3 lokali użytkowych.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji uchwał za 2020 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Powiedział, że informacje zostały przekazane w związku powyższym zaproponował przejście bezpośrednio od dyskusji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk zaproponował przejście do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informacje dołączono do protokołu)

Ad. 5. a

Wprowadzenia do tematu dokonał Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów p. Adam Libuda. Poinformował, że procedurę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej rozpoczęto w 2020 r. Projekt planu został opracowany z zachowaniem procedury określonej w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa”. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, odbyła się również dyskusja publiczna. Do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi. Teren objęty projektem planu jest to obszar ok 6 ha, z czego 5,5 ha przeznaczony został pod działalność produkcyjno – usługową. Pozostały teren przeznaczony został pod drogi. Zastępca Burmistrza wskazał, że zostały ustalone pewne ograniczenia, a mianowicie: zakaz budowy nowych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały i tymczasowy pobyt ludzi, zakaz lokalizacji usług wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad  2 000 m² oraz zakaz lokalizacji usług z zakresu opieki zdrowotnej, kultury, oświaty i kultu religijnego.

Radny p. Ryszard Kaźmierczak zapytał, czy inwestor będzie partycypował w kosztach.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że inwestor nie będzie partycypował w kosztach.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 5. b i c

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że dokona omówienia dwóch projektów uchwał jednocześnie, ponieważ są powiązane. Powiedział, że w mieście jest potrzeba budowy mieszkań czynszowych. Ceny mieszkań w mieście są bardzo wysokie, porównywalne do cen w Białymstoku, czy Łomży. Istnieje szansa, że w Zambrowie powstaną 3 bloki tj. ok 120 mieszkań czynszowych.
W lutym i marcu bieżącego roku przeprowadzone były rozmowy z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomościami, Banku Gospodarstwa Mieszkaniowego, prezesi spółdzielni mieszkaniowych w Zambrowie. Jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego  wysokości 3 000 000,00 zł. Budową mieszkań będzie zajmowała się spółka Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, głównym udziałowcem będzie Krajowy Zasób Nieruchomościami a każdy samorząd będzie miał przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Spółka wybuduje mieszkania czynszowe. Miasto przekaże aportem rzeczowym grunt dla spółki. Mieszkania będą przeznaczone dla rodzin, których miesięczny dochód umożliwi systematyczne opłacanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych. Będzie możliwość wykupu mieszkań na własność po
15 latach, pod warunkiem pokrycia 20 % kosztów budowy lokalu. Następnie przedstawił przykładowe kryteria, które będą musiały spełnić osoby ubiegające się o mieszkania czynszowego. Planuje się zlokalizować powyższą inwestycję na ul. Magazynowej w miejscu obecnie istniejących garaży.

Radny p. Henryk Rykaczewski zwrócił się z pytaniem, czy uda się wybudować trzy bloki przy ul. Magazynowej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski potwierdził, dodał, że posiada koncepcję powyższej inwestycji.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekty uchwał dołączono do protokołu)

Ad. 6.

Radny p. Tomasz Kosek zapytał o aktualna sytuację ze szczepieniami w mieście.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował o aktualnych punktach szczepień.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował o planowanej budowie obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66. Następnie przedstawił możliwe warianty obwodnicy.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Bogdan Andrzejczuk podziękował za udział, zamknął posiedzenie Komisji.

 Przewodniczący Komisji
Bogdan Andrzejczuk

Protokołowała
Karolina Kulesza           


Lista obecności:

 1. Bogdan Andrzejczuk
 2. Radosław Bańkowski
 3. Ryszard Kaźmierczak
 4. Tomasz Kosek
 5. Zbigniew Kulesza
 6. Henryk Rykaczewski
 7. Cezary Witkowski

                                                          


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 12:32