Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 19/21

P r o t o k ó ł  Nr 19/21

posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 21.04.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214

w godzinach 14:00 – 14:50.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 

 1. 5 – ciu członków Komisji                                             - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                          - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Dyrektor MOPS                                                            - p. Janina Komorowska

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zambrowie w 2020 r.
 5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2020.
 6. Sprawy różne.

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdził prawomocność posiedzenia i poinformował, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji uznał, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji jest przyjęty.

Ad. 2.

 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym
jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że w związku ze zmianą planu wydatków zaszła potrzeba zmiany uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Wysokość wpłat za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku szacuje się na kwotę 577.000.00  zł, z czego 6.500,00 zł przeznacza się na Program Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto na realizację zadań określonych w Programie na 2021 r. przeznacza się kwotę 307.044,87 zł, która stanowi nadwyżkę budżetową z 2020 r. – środki niewykorzystane na realizację Programu w 2020 roku. Łącznie na realizacje Zambrowskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. przeznacza się kwotę w wysokości 877.544,87 zł.

Radna p. Grażyna Wyszyńska zwróciła się z pytaniem, czy można przeznaczyć część środków z programu na rehabilitację.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Janina Komorowska. Poinformowała, że sprawozdanie zostało przekazane w związku z powyższym zaproponowała przejście bezpośrednio do dyskusji.

Radna p. Grażyna Wyszyńska zwróciła się z pytaniem, czy jest szansa, że wpłyną zaległe środki z dotacji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Janina Komorowska odpowiedziała, że obecnie posiadają środki finansowe na bieżące potrzeby. Wskazała, że nie wiadomo jeszcze kiedy przekazane będą dotacje. Jeżeli będą środki w budżecie centralnym będą przekazywane do gmin.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie w 2020 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie

(projekt uchwały dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Wprowadzenia do tematu dokonała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Janina Komorowska. Zgodnie z art. 16 a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej,

Radna p. Grażyna Wyszyńska powiedziała, że  w jej opinii dane zawarte w sprawozdaniu w tabeli dotyczącej nadużywania alkoholu są zawyżone.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Janina Komorowska potwierdziła, dodała, że nie są to miarodajne dane.

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak poddał pod głosowanie Ocenę zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2020. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 6.

Radny p. Michał Klimowicz zwrócił się z prośbą do Dyrektor MOPS p. Janiny Komorowskiej o nagrodzenie pracownika socjalnego, który wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pomoc potrzebującej osobie.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił obecną sytuację dotyczącą punktów szczepień w Zambrowie.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Łukasz Miszak podziękował za udział, zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Miszak   

Protokołowała
Karolina Kulesza          


Lista obecności: 

 1. Łukasz Miszak
 2. Kamil Kowalczyk
 3. Ryszard Kaźmierczak
 4. Michał Klimowicz
 5. Grażyna Wyszyńska

                                                                   


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 12:38

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 12:38