Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 19/21

P r o t o k ó ł  Nr 19/21

posiedzenia Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 16.03.2021 r.
w sali konferencyjnej Centrum Kultury

w godzinach 14:00 – 15:00.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 

 1. 7 - miu członków Komisji                                         - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                       - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury                     - p. Marta Konopka

                 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2020.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2020.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów
  z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska. Poinformowała, że Radna p. Wioletta Walasek będzie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji za pośrednictwem łącza telefonicznego. Następnie powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i poinformowała, że uczestniczą w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska odczytała proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji uznała, iż proponowany porządek posiedzenia Komisji jest przyjęty.

Ad. 2.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska zapytała, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska poddała pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury p. Marta Konopka. Poinformowała, że rok 2020 był trudnym rokiem Podczas pandemii działalność kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie przeniesiona została do sieci. Wszystkie zajęcia odbywały się on - line. Dyrektor oznajmiła, że w okresie zamknięcia instytucji zrealizowane zostały dwa projekty: w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzupełniając przyznaną kwotę wkładem własnym dokonano zakupu wyposażenia Studia Prób i Nagrań oraz w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej otrzymano środki finansowe na wymianę części foteli. Ponadto, w okresie pandemii Covid-19
i zamknięcia instytucji kultury dokonano odświeżenia wnętrza holi i korytarzy w budynku MOK, renowacji sof stojących w holach, renowacji parkietu na sali widowiskowej, wymiany rolet w sali tanecznej,  zakupiono do Kawiarni „Cafe Muza”, maszynę do popcornu, drukarkę fiskalną. Zakupiono do Regionalnej Izby Historycznej regały magazynowe oraz okleinę zaciemniającą witryny okienne. Dodatkowo Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w roku 2020 zrealizował system płatności kartą płatniczą poprzez instalację terminalów płatniczych w kasie kina oraz w Kawiarni „Cafe Muza”. Następnie Dyrektor przedstawiła sytuację finansową Miejskiego Ośrodka Kultury. Poinformowała, że wypracowane zostały przychody własne na które złożyły się: środki ze sponsoringu, darowizny, wpłaty uczestników zajęć oraz środki finansowe z tarcz ochronnych. Następnie Dyrektor przedstawiła plany i założenia na kolejny rok kulturalny.

Radna p. Danuta Laszuk poinformowała, że sprawozdanie jest dość obszerne, bardzo skrupulatnie sporządzone. Jednocześnie wskazała, że sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej jest bardzo konkretne i zawiera rzeczowe informacje. Radna zapytała, czy wykorzystana została w całości dotacja przekazana z budżetu miasta.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury p. Marta Konopka odpowiedziała, że została zwrócona niewykorzystana kwota w wysokości 40 000,00 zł.

Radna p. Danuta Laszuk  powiedziała, że podobnie niewykorzystane środki finansowe musiał zwrócić Uniwersytet Trzeciego Wieku. Radna wyraziła swoje niezadowolenie z powyższego powodu. Dodała, że liczyła na to, że środki finansowe będą mogły być wykorzystane
w terminie późniejszym. Wyraziła słowa uznania dla Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej za wykonywaną pracę szczególnie w dobie pandemii.

Radna p. Grażyna Wyszyńska również doceniła pracę Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że wszystkie jednostki podległe oraz organizacje pozarządowe zwróciły niewykorzystane środki finansowe do budżetu miasta.

W związku z brakiem dalszych uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2020. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 4.

Wprowadzenia do tematu dokonała Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska. Następnie zwróciła się z prośbą o dyskusje na temat przedłożonego sprawozdania.

Radna p. Barbara Laszuk zwróciła się z pytaniem, jak często obraduje Społeczna Rada Programowa Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury p. Marta Konopka odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Społeczna Rada Programowa spotyka się raz na kwartał.

W związku z brakiem dalszych uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2020. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 66/XIII/2019 został uchwalony Program współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Burmistrz Miasta oznajmił, że zobowiązany jest do przedłożenia Wysokiej Radzie sprawozdania z realizacji Programu do dnia 31 maja każdego roku następującego po zakończeniu trwania umowy.

W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska poddała pod głosowanie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 6.

Radna p. Barbara Laszuk poinformowała, że mieszkańcy miasta proszą o zobligowanie właścicieli zaniedbanych nieruchomości do uporządkowania swoich posesji.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że w mieście jest kilka zaniedbanych posesji. Wysyłane są upomnienia do właścicieli takich nieruchomości.

Radna p. Barbara Reinke zwróciła się z prośbą  o uprzątniecie terenu przy ul. Grunwaldzkiej 2 a i 2 b.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że przekaże powyższą informację Prezesowi Zarządu Nieruchomościami p. Stefanowi Wojno.

Radna p. Barbara Laszuk zwróciła się z pytaniem, czy jest ogólnodostępny skład osobowy rad nadzorczych spółek miejskich.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski odpowiedział, że informacje są dostępne na stronach internetowych spółek oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że w dniu 1 marca br. za zgodą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie otwarto Klub Seniora. Niedługo po otwarciu Klubu, drogą elektroniczną wpłynęła skarga. Na pewien czas zawieszono działalność. Klub ponownie zaczął funkcjonować od 15 marca br. Burmistrz Miasta powiedział, że w jego opinii Klub jest bardzo potrzebny seniorom, szczególnie
w czasie pandemii.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski przedstawił inwestycje, które planowane są do realizacji w kolejnych latach przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych są to m.in.:  budowa ścieżki rowerowej (bezpośrednie lub częściowe przyłączenie do ścieżki z Zambrowa  poprzez ul. Łomżyńską), rozbudowa terenów rekreacyjnych nad zalewem miejskim  wraz z tężnią solną oraz infrastrukturą gastronomiczną oferującą kuchnię regionalną, budowa skateparku oraz zjazdu saneczkowego (do realizacji ww. przedsięwzięcia konieczny jest wykup działek), budowa toru saneczkowego w księżym lasku, remont kortów tenisowych ze sztucznym oświetleniem i halą balonową, budowa basenów zewnętrznych przy Pływalni Miejskiej „DELFIN”, zadaszenie lodowiska oraz budowa sezonowego toru wrotkowego, budowa ciągu pieszo - rowerowego nad rzeką Jabłonką do ul. Polowej, budowa amfiteatru na terenach rekreacyjnych nad zalewem miejskim, budowa dróg osiedlowych – Żytnia, Grabowska, Rolnicza, Polna, budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Zambrowie, budowa ścieżki rowerowej do ul. Ostrowskiej, oświetlenie ekologiczne dla szkół i przedszkoli, fotowoltaika dla mieszkańców Zambrowa, budowa technologii mobilnej piątej  generacji - 5G, budowa sieci komunikacji pomiędzy urzędami – e-Urząd. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na uzbrojone tereny planowane jest utworzenie terenów inwestycyjnych w południowej części miasta wraz z Biurem Obsługi Inwestorów.

Radna p. Grażyna Wyszyńska zwróciła się z pytaniem, czy byłaby możliwość wybudowania ścieżki rowerowej przy ul. Wądołkowskiej.

Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, ze jest to droga powiatowa.

Radny p. Jarosław Zalewski zwrócił się z pytaniem o modernizację ul. Łanowej.

Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski poinformował, że nie jest to inwestycja pierwszorzędna.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Ogórkowska podziękowała za udział, zamknęła posiedzenie Komisji.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Agnieszka Ogórkowska

Protokołowała
Karolina Kulesza              


Lista obecności:

 1. Wioletta Walasek
 2. Agnieszka Ogórkowska
 3. Zbigniew Kulesza
 4. Barbara Laszuk
 5. Barbara Reinke
 6. Grażyna Wyszyńska
 7. Jarosław Zalewski

                                                         

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
07 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
07 cze 2021, godz. 12:26

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
07 cze 2021, godz. 12:26