Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół Nr 10/21

P r o t o k ó ł  Nr 10/21

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zambrów odbytego w dniu 12.04.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój 214w godzinach 14:00 – 15:00.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

 1. 5 - ciu członków Komisji                                          - wg załączonej listy obecności
 2. Burmistrz Miasta Zambrów                                      - p. Kazimierz Dąbrowski
 3. Skarbnik Miasta Zambrów                                        - p. Barbara Gardocka

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja dotycząca projektu: „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie.”
 4. Rozpatrzenie i opinia Komisji w sprawie:
  1. sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2020 rok;
  2. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 rok łącznie
   z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów
  z tytułu wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 rok.
 6. Sprawy różne.

 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke. Powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości wymienionych na wstępie protokołu. Stwierdziła prawomocność posiedzenia i poinformowała, że uczestniczy w nim wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke odczytała proponowany porządek posiedzenia Komisji. W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji uznała proponowany porządek posiedzenia Komisji za przyjęty.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke zapytała, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke poddała pod głosowanie protokół poprzedniego posiedzenia Komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że materiały zostały przekazane w związku z tym zaproponował przejście bezpośrednio do dyskusji.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke zaproponowała przejście do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia Komisji.

(informację dołączono do protokołu)

Ad. 4. a

Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Miasta p. Barbara Gardocka. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu z wykonania budżetu gminy, bilansu łącznego jednostek budżetowych, informacji dodatkowej, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, zestawienia zmian w funduszu jednostek. Następnie omówiła łączny bilans jednostek budżetowych za ubiegły rok.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke poddała pod głosowanie sprawozdanie finansowe Miasta Zambrów za 2020 rok. Komisja w głosowaniu jawnym 4 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 4. b

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów p. Kazimierz Dąbrowski. Poinformował, że budżet Miasta Zambrów na 2020 r. uchwalony Uchwałą Rady Miasta
w Zambrowie Nr 72/XIV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określił plan dochodów w kwocie 103.803.096,00 zł, a wydatków 110.303.096,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł pokryty był kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta, zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w 2018 r. W ciągu roku budżet korygowany był trzema Uchwałami Rady Miasta i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów został zwiększony o 3.035.954,98 zł, a wydatków został zmniejszony
o 1.901.433,30 zł. Najważniejszą przyczyną zwiększenia planu dochodów było zwiększenie kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz niektórych dochodów własnych,
a zmniejszenia wydatków przesuniecie realizacji projektów ze środków europejskich na rok bieżący. Budżet po dokonanych zmianach wyniósł: plan dochodów 106.839.050,98 zł, plan wydatków 108.401.662,70 zł. Deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 1.562.611,72 zł
i pokryty nadwyżką budżetu w kwocie 1.495.401,08 zł i przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 67.210,64 zł. Dzięki temu nie było potrzeby korzystania
z kredytu. Na koniec 2020 r. Miasto Zambrów nie posiadało żadnego zadłużenia. Dochody bieżące stanowiły 93,19 % dochodów ogółem zrealizowanych w 2020 r. Największym źródłem dochodów są dotacje w dziale rodzina z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (30,01 %), podatki i opłaty wpływające w całości do budżetu miasta oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (28,07 %) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (24,66 %).
W 2020 r. dochody majątkowe wyniosły 7.097.978,32 zł i zostały zrealizowane w 85,6 %. Stanowiły one 6,81 % dochodów ogółem wykonanych w 2020 r. Następnie omówił wykonanie dochodów budżetu Miasta Zambrów. Zaplanowane wydatki budżetowe na 2020 r. w wysokości 108.401.662,70 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 100.275.600,21zł, co stanowi 92,5 %. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 94.593.443,78 zł, zostały zrealizowane w 95,3 %
i wyniosły 90.157.867,24 zł. Stanowią one 89,9 % wydatków ogółem. Największe wydatki poniesione zostały na dział rodzina (33,00 %), oświatę i wychowanie (32,04 %), administrację publiczną (6,19 %) oraz pomoc społeczna (5,79 %). Wszystkie pozostałe działy stanowią łącznie 22,98 %. Wydatki majątkowe wyniosły w 2020 r. 10.117.732,97 zł i stanowiły
10,09 % wydatków ogółem, a plan zrealizowano w 73,3 %. Największym zadaniem inwestycyjnym była rewitalizacja Koszar.

W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 rok. Komisja
w głosowaniu jawnym 4 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów z tytułu wykonania budżetu miasta Zambrów za 2020 r.

(sprawozdanie dołączono do protokołu)

Ad. 5.

Komisja w głosowaniu jawnym 4 głosami za, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących  (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) wyraziła pozytywną opinię na temat udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów z tytułu wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 rok.

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem posiedzenia Przewodnicząca Komisji p. Barbara Reinke podziękowała za udział, zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Reinke

Protokołowała
Karolina Kulesza     

Lista obecności:

 1. Barbara Reinke
 2. Zbigniew Korzeniowski
 3. Wiesława Arent
 4. Anna Chętnik
 5. Łukasz Miszak

                                              

                                                                       


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
04 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
04 paź 2021, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
04 paź 2021, godz. 14:10