Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji

Zambrów,  12.07. 2023 r.

Ogłoszenie Nr 210.4.2023

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zambrów

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

II. Stanowisko: inspektor  ds. budownictwa i inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Zatrudnienie – pełny etat

Możliwość zatrudnienia – sierpień 2023 r.

III. Wymagania wobec kandydata

1. Wymagania niezbędne

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,

3) posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,

4) minimum 1 rok doświadczenia w pracy w administracji,

5) kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość ustaw:

a) o samorządzie gminnym,

b) o pracownikach samorządowych,

c) prawo budowlane,

d) o drogach publicznych,

e) prawo o ruchu drogowym wraz z rozporządzaniami wykonawczymi,

f) o finansach publicznych,

g) Kodeks postępowania administracyjnego,

h) prawo zamówień publicznych.

2) Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich prowadzonych przez Urząd Miasta poprzez:
 1. realizację inwestycji miejskich, w szczególności drogowych, prowadzonych przez urząd, w tym prace przygotowawcze, uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, składanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, odbiory, rozliczanie rzeczowo-finansowe,
 2. sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
 3. stały nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez gminę,
 4. kontrola prawidłowości prowadzenia i rozliczania poszczególnych inwestycji przez zewnętrznych inspektorów,
 5. prowadzenie spraw związanych ze zobowiązaniami gwarancyjnymi, naliczaniem kar umownych, realizacja przeglądów gwarancyjnych inwestycji gminnych,
 6. zlecanie wykonywania i odbiór dokumentacji technicznej, uzyskanie opinii
 7. o sporządzanej dokumentacji projektowej inwestycji w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych/ przedmiarów robót z ekonomicznym uzasadnieniem zastosowanych rozwiązań,
 8. przekazywanie na bieżąco umów i zleceń  do prowadzonego rejestru,
 9. realizacja zadań inwestycyjnych w ramach przyjętego budżetu oraz stały nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych,
 10. sporządzanie wykazu inwestycji drogowych wraz z opisem do projektu budżetu,
 11. sporządzenie informacji z zakresu wykonanych inwestycji do sprawozdania z realizacji budżetu,
 12. sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych,
 13. wykonywanie kontroli/przeglądów przewidzianych w przepisach prawa budowlanego,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg gminnych, wnioskowanie
 15. w sprawie zaliczenia dróg do właściwej kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji,
 16. przygotowanie opinii do projektów organizacji ruchu,
 17. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią miejskich dróg gminnych wraz
 18. z infrastrukturą techniczną, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych oraz spraw cywilno-prawnych związanych z wyrażeniem zgody na lokalizację obiektów budowlanych oraz zajęcia pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji projektowej w obrębie pasa drogowego,
 19. wnioskowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie projektów umów z wykonawcami,
 20. prowadzenie spraw o udzielenie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w urzędzie.

IV a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) praca siedząca oraz praca w terenie, w zakresie prowadzonych inwestycji,

2) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowę zmiany roboczej,

3) niezbędna duża samodzielność, zaradność, odpowiedzialność.

IV b. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Zambrów wynosił mniej niż 6 %. W związku z tym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych przysługuje osobie z niepełnosprawnością, o ile znajdzie się w gronie osób, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Wymagane dokumenty

1. Należy złożyć:

1) życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie kandydata, o tym, że nie był skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie o tym, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów,

6) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

7) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik stanowi załącznik do ogłoszenia).

2. Dokumenty wymienione w pkt 1–5 i 7 muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata.

3. Kopie dokumentów wymienionych w pkt 6 muszą być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pok. 225, w terminie do 26.07.2023 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze Ogłoszenie Nr 210.4.2023”.

2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.

3. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

*) Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z kandydata

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (003) (DOCX, 21.17Kb) 2023-07-12 11:26:59 1
Informacja o wyniku naboru (PDF, 92.63Kb) 2023-08-10 12:29:57 35
ogłoszenie nabór - inspektor budownictwo (PDF, 155.09Kb) 2023-07-12 11:26:59 15
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kazimierz Dąbrowski

Data wytworzenia:
12 lip 2023

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Grzeszczuk

Data publikacji:
12 lip 2023, godz. 11:26

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
10 sie 2023, godz. 12:29