Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Miasta Zambrów

Zambrów,   06.07.2023 r.

Ogłoszenie Nr  210.4.2023

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Zambrów

                                                         

I.    Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300 Zambrów

II.   Stanowisko:   Sekretarz Miasta Zambrów

Planowany termin zatrudnienia   -   sierpień  2023 r.

III.   Wymagania wobec kandydata

 1. Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie  wyższe magisterskie: administracja, prawo, ekonomia lub zarządzanie,
 3. kandydat musi posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadać co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 4. kandydat musi posiadać pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych,
 5. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat wykazuje się znajomością regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
 7. kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię.

           2.  Wymagania dodatkowe

1) posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego,

2) doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,

3) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

4) umiejętność opracowywania aktów prawnych,

5) zdolność podejmowania decyzji,

6) odporność na stres,

7) umiejętność analizy dokumentów oraz sporządzania decyzji i pism urzędowych,

8) dyspozycyjność,

9) preferowane cechy osobowe i predyspozycje: odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, obowiązkowość, rzetelność, bezstronność, umiejętność skutecznego komunikowania się, wysoka kultura osobista.

    IV.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca siedząca,
 2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowę zmiany roboczej,
 3. Niezbędna duża samodzielność,  zaradność,  odpowiedzialność.  

   
 V.  Zakres zadań realizowanych na stanowisku Sekretarza Miasta:

 1. Pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
 2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu.
 3. Inspirowanie usprawnień i wdrażanie nowoczesnych metod pracy.
 4. Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.
 5. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem aktów regulujących zasady działania Urzędu i jego komórek wewnętrznych.
 7. Zapewnienie  dostępu do informacji i sprawnego obiegu dokumentów w Urzędzie.
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi i nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych.
 9. Koordynowanie zadań realizowanych przez Biuro Rady, w tym nadzorowanie przygotowania uchwał Rady Miasta, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz prac związanych z organizacją sesji i posiedzeń komisji Rady.
 10. Nadzór nad przyjmowaniem skarg i wniosków oraz zgodne z prawem i terminowe
  ich rozpatrywanie.
 11. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 12. Nadzór nad prowadzeniem spraw oświatowych należących do kompetencji organu prowadzącego.
 13. Wydawanie decyzji administracyjnych  w ramach  udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.
 14. Nadzór nad realizacją programów zdrowotnych oraz zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 15. Organizacja systemu kontroli zarządczej.
 16. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem i zabezpieczeniem mienia Urzędu.
 17. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie przygotowywania budżetu miasta.
 18. Nadzorowanie procedur udostępniania informacji publicznej.
 19. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.
 20. Koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami.
 21. Nadzór nad wykorzystaniem samochodu służbowego i sprawami związanymi z jego eksploatacją.
 22. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień i regulaminów obowiązujących w Urzędzie, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony danych osobowych.
 23. Bieżąca kontrola i ocena pracy podległych pracowników Wydziału.

V.   Wymagane dokumenty

 1. Należy złożyć:
 1. życiorys (CV) z kontaktowym numerem telefonu*,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie kandydata, o tym, że  nie był skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o tym, że kandydat  posiada pełną zdolność do czynności prawnych
   i korzysta z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta,
 6. dokumenty potwierdzające wykształcenie,  kwalifikacje i staż pracy,
 7. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik załączony
  do ogłoszenia lub dostępny w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 222).

2.  Dokumenty wymienione w pkt 1–5 i 7 muszą być opatrzone czytelnym podpisem           kandydata.

     3.   Kopie dokumentów wymienionych w pkt  6  muszą być przez   kandydata  potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

VI.   Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:  Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów  lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój 225,  w terminie  do  20  lipca 2023 r.  do godz.  14.00   w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze  Ogłoszenie Nr  210.4.2023”.

2.  O zachowaniu terminu decyduje data i godzina  wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.

3.  Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE (003) (DOCX, 21.17Kb) 2023-07-06 13:30:49 5
Informacja o wyniku naboru (PDF, 89.62Kb) 2023-08-01 10:50:06 56
Nabór Sekretarz (PDF, 155.33Kb) 2023-07-06 13:30:49 21
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Grzeszczuk

Data wytworzenia:
06 lip 2023

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Grzeszczuk

Data publikacji:
06 lip 2023, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
01 sie 2023, godz. 10:50