Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów

Zambrów, 2023-05-15

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), uchwały nr 226/XXXVIII/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 20 września 2022 r. oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej od 29 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 209, w dniach pracy Urzędu w godzinach 800-1500.

Przedmiotowy projekt zmiany planu zamieszczono na stronie https://bip.zambrow.pl/artykul/ogloszenia/.

Prognoza oddziaływania na środowisko nie została sporządzona. Na podstawie przepisów art. 48 ust. 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm) po uzyskaniu zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pokój nr 214 o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: um@zambrow.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2023 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE.L119/1, L127/2) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów.

 

Burmistrz Miasta 

Kazimierz Dąbrowski

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana mpzp Zambrów rejon ronda ul Ostrowska- etap uzgodnienia 1 (PDF, 517.45Kb) 2023-05-16 12:15:00 10
ogłoszenie o wyłożeniu (PDF, 110.29Kb) 2023-05-16 12:15:00 3
zmiana mpzp Zambrów teren w rejonie ronda (JPG, 8.42Mb) 2023-05-16 12:15:00 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
16 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
16 maj 2023, godz. 12:15

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
16 maj 2023, godz. 12:15