Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KARTA USŁUG NR Or/05

Nazwa sprawy:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór stanowi załącznik nr 1),

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę, osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudniona u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu, świadectwa lub zaświadczenia  potwierdzającego zdanie egzaminu;
 •  dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Opłaty:

 • Zwolnione z opłaty skarbowej

Sposób dostarczenia:

 • Zgodnie z art.63 §1 k.p.a., tj: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekretariat Urzędu Miasta p. 225
 • Pokój 207

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Wydział Organizacyjny, pokój 207,  tel. 086 271-22-10 wew. 37

Godziny Urzędowania:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Łomży złożone za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

 • Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 • Pracodawca składa wniosek do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art.46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
 • Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzający rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05-wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych-druk (DOCX, 18.64Kb) 2021-03-05 13:02:54 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
05 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
05 mar 2021, godz. 13:02

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
05 mar 2021, godz. 13:02