Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 rok 2021-01-10 14:22:17
Zarządzenie Nr 0050.97.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Zambróworaz jego jednostek budżetowych 2021-01-10 14:19:58
Zarządzenie Nr. 0050.96.2016 w sprawie planu kontroli podatkowej na rok 2017 2021-01-10 14:18:53
Zarządzenie Nr 0050.95.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2021-01-10 14:17:48
Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 2021-01-10 14:16:42
Zarządzenie Nr 0050.93.206 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 9 listopada 2016 2021-01-10 14:15:43
Zarządzenie Nr 0050.92.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa 2021-01-10 14:14:33
Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 rok. 2021-01-10 14:13:18
Zarządzenie Nr 0050.90.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego 2021-01-10 14:11:09
Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania komisji przetargowej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie Majątku i innych interesów Miasta Zambrów wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2017-2019 2021-01-10 14:10:02
Zarządzenie Nr 0050.88.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie określenia wzorów formularzy do archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Urzedzie Miasta Zambrów 2021-01-10 14:00:42
Zarządzenie Nr 0050.87.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie w latach 2017-2018" 2021-01-10 13:59:25
Zarządzenie Nr 0050.86.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie uzgodnienia wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miaasto Zambrów 2021-01-10 13:58:08
Zarządzenie Nr 0050.83.2016 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Miasta Zambrów 2021-01-10 13:56:40
Zarządzenie NR 0050.82.2016 Burmistrz Miasta Zambrów w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 rok. 2021-01-10 13:55:43
Zarządzenie NR 0050.81.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o pracownikach smorządowych 2021-01-10 13:53:31
Zarządzenie NR 0050.80.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o pracownikach samorządowych 2021-01-10 13:52:28
Zarządzenie Nr 0050.79.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-10/2011 Burmistrz Miasta Zambrów w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Budżetu Miasa Zamrów i dla jednostki budżetowej- Urząd Miasta Zambrów 2021-01-10 13:51:02
Zarządzenie Nr 0050.78.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Maista Zambów na sesji w dniu 27 wrzesień 2016. 2021-01-10 13:49:04
Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zasad przechowywania i uddostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów " Powiększenie terenów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej w Zambrowie" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 2021-01-10 13:48:09
Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego 2021-01-10 13:45:01
Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego 2021-01-10 11:11:10
Zarządzenie Nr 0050.74.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ponownego wyłożenia 2021-01-10 11:10:17
Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie skierowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów do wyłożenia do publicznego wglądu 2021-01-10 11:09:23
Zarządzenie Nr 0050.72.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie ustalenia cennika usług Pływalni Miejskiej "Delfin" w Zambrowie. 2021-01-10 11:08:32
Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. 2021-01-10 11:07:10
Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie żądania zwrotu kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu 2021-01-10 11:05:59
Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa 2021-01-10 11:04:49
Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie za parkowanie samochodów ciężarowych na placu targowym przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie 2021-01-10 11:03:31
Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 rok. 2021-01-10 11:02:29
Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 2021-01-10 11:00:33
Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów 2021-01-10 10:59:40
Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Zambrów 2021-01-10 10:58:43
Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Zambrów 2021-01-10 10:56:27
Zarządzenie Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej 2021-01-10 10:55:08
Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zambrów za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 2021-01-10 10:53:50
Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego i usługowego w kwartale ulic: Kościuszki, Poświątne, 71 Pułku Piechoty i Mazowieckiej 2021-01-10 10:47:51
Zarządzenie Nr 0050.59.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie utworzenia stanowiska w Wydziale Rozwoju Gospodarczego 2021-01-10 10:46:23
Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Burmistrza Miasta Zambrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zambrów 2021-01-10 10:44:25
Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-10 10:42:50
Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie rea uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar położony w rejonie zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska 2021-01-10 10:41:06
Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2016 roku oraz określenia trybu działania komisji 2021-01-10 10:38:48
Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-10 10:35:45
Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-10 10:34:45
Zarządzenie Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-10 10:33:21
Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-10 10:31:57
Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 2021-01-10 10:30:43
Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie określenia rodzaju zadania publicznego z zakresu sportu, na które ogłoszony zostanie konkurs. 2021-01-10 10:29:40
Zarządzenie Nr 0050.48.2016 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmująej obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa 2021-01-10 10:28:20
Zarządzenie Nr 0050.47.2016 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleja Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów 2021-01-10 10:26:30
Zarządzenie Nr 0050.46.2016 w sprawie skierowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wyłożenia 2021-01-10 10:25:01
Zarządzenie Nr 0050.45.2016 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 26 kwietnia 2016 r. 2021-01-10 10:24:02
Zarządzenie Nr 0050.44.2016 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2021-01-10 10:22:04
Zarządzenie Nr 0050.43.2016 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zambrów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto 2021-01-10 10:20:53
Zarządzenie Nr 0050.42.2016 w sprawie rozpatrzenia opinii i uzgodnień do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Zambrowa dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska 2021-01-10 10:19:46
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne gminnego zasobu mieszkaniowego Miasta Zambrów 2021-01-10 10:17:01
Zarządzenie Nr 0050.40.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2015 rok 2021-01-10 10:14:19
Zarządzenie Nr 0050.39.2016 w sprawie planu wydatków na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie 2021-01-10 10:12:26
Zarządzenie Nr 0050.38.2016 w sprawie skierowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wyłożenia 2021-01-10 10:10:46
Zarządzenie Nr 0050.37.2016 w sprawie skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia 2021-01-10 10:09:41
Zarządzenie Nr 0050.35.2016 w sprawie zarządzenia w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 2021-01-10 10:05:27
Zarządzenie Nr 0050.34.2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie. 2021-01-10 10:04:13
Zarządzenie Nr 0050.33.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 rok. 2021-01-10 10:00:24
Zarządzenie Nr 0050.32.2016 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2021-01-10 09:43:07
Zarządzenie Nr 0050.31.2016 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 22 marca 2016 r. 2021-01-10 09:41:42
Zarządzenie Nr 0050.30.2016 w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska 2021-01-10 09:39:58
Zarządzenie Nr 0050.29.2016 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r. 2021-01-10 09:38:44
Zarządzenie Nr 0050.28.2016 w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zambrów za 2015 rok. 2021-01-10 09:35:01
Zarządzenie Nr 0050.27.2016 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2021-01-10 09:29:12
Zarządzenie nr 0050.26.2016 w sprawie upoważnienia pracownika Urządu Miasta Zambrów do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. 2021-01-10 09:27:26
Zarządzenie Nr 0050.25.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2016 2021-01-10 09:25:51
Zarządzenie Nr 0050.24.2016 w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości. 2021-01-10 09:24:21
Zarządzenie Nr 0050.23.2016 w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 2021-01-04 14:13:40
Zarządzenie Nr 0050.22.2016 w sprawie wyboru ofert na wsparcie zadań publicznych w 2016 r. 2021-01-04 14:05:53
Zarządzenie Nr 0050.21.2016 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2021-01-04 14:04:54
Zarządzenie Nr 0050.20.2016 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2021-01-04 14:04:07
Zarządzenie Nr 0050.19.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych oraz określenia trybu działania komisji 2021-01-04 14:02:40
Zarządzenie Nr 0050.18.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie zadań publicznych oraz określenia trybu działania komisji 2021-01-04 13:51:52
Zarządzenie Nr 0050.17.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2016 r. oraz określenia trybu działania komisji 2021-01-04 13:49:45
Zarządzenie Nr 0050.16.2016 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej 2021-01-04 13:48:22
Zarządzenie Nr 0050.15.2016 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2021-01-04 13:47:17
Zarządzenie Nr 0050.14.2016 w sprawie projektu mpzp części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa 2021-01-04 13:46:33
Zarządzenie Nr 0050.13.2016 w sprawie projektu zmiany mpzp części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów 2021-01-04 13:45:17
Zarządzenie Nr 0050.12.2016 w sprawie powołania koordynatora gminnego zapewniającego obsługę systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku 2021-01-04 13:42:54
Zarządzenie Nr 0050.11.2016 w sprawie sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2016 2021-01-04 13:39:28
Zarządzenie Nr 0050.10.2016 w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miasta Zambrów pracowników miejskich jednostek i pracownika jednostki, w której utworzony jest obwód odrębny do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie miasta Zambrów w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. 2021-01-04 13:37:22
Zarządzenie Nr 0050.9.2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zambrów w roku budżetowym 2016 2021-01-04 13:35:18
Zarządzenie Nr 0050.8.2016 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu mpzp 2021-01-04 13:13:34
Zarządzenie Nr 0050.7.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 r. 2021-01-04 13:11:35
Zarządzenie Nr 0050.6.2016 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zambrowie na rok 2016 2021-01-04 13:09:00
Zarządzenie Nr 0050.5.2016 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zambrów w roku szkolnym 2016/2017 2021-01-04 12:14:28
Zarządzenie Nr 0050.4.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2021-01-04 12:10:33
Zarządzenie Nr 0050.3.2016 w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. 2021-01-04 12:00:16
Zarządzenie Nr 0050.2.2016 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Zambrów i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Zambrów na 2015 r. 2021-01-04 11:53:04
Zarządzenie Nr 0050.1.2016 w sprawie określenia rodzaju zadań publicznych z zakresu sposobu, na które ogłoszony zostanie konkurs 2021-01-04 11:49:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
04 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
04 sty 2021, godz. 11:32