Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta Zambrów

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC–ŚLUB CYWILNY

URZĄD STANU CYWILNEGO - KARTA USŁUG NR USC-02

Nazwa sprawy:

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC–ŚLUB CYWILNY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2020, poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020 poz. 1359 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Zainteresowani przedkładają do wglądu dokumenty tożsamości i składają:

 • pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

W przypadku cudzoziemca należy dostarczyć:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo
 • odpisy z aktów stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny cudzoziemca oraz ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 •  dokument tożsamości (do wglądu);

Jeżeli władze danego kraju nie wydają zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można zwrócić się do polskiego sądu o zwolnienie z posiadania takiego dokumentu.

Opłaty:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84 zł przelew na podany niżej numer konta:

Urząd Miasta Zambrów

ul. Fabryczna 3

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

67 8775 0009 0010 0101 0201 0732

Sposób dostarczenia:

 • osobiście

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego – pokój 212 lub 213

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

 • Kierownik USC – pok. 212, tel. 86 271 22 10 w. 28
 • Z-ca Kierownika USC – pok. 213, tel. 86 271 22 10 w. 25

Godziny pracy urzędu:

 • poniedziałek – piątek: 730 – 1530

Termin załatwienia sprawy:

 • zamiar zawarcia małżeństwa można zgłosić na 6 miesięcy przed datą zawarcia małżeństwa;
 • podpisanie zapewnienia następuje w dniu zgłoszenia się osób zainteresowanych;
 • zawarcie małżeństwa może nastąpić po upływie miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów (w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony);
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia o wstąpieniu
  w związek małżeński, sporządza akt małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Tryb odwoławczy:

 • Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń
  o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnienia na piśmie powiadamia o tym fakcie osoby zainteresowane.
 • Strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego
  o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe:

 • zawarcie małżeństwa następuje przed wybranym Kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
 • na wniosek zawarcie małżeństwa może mieć miejsce poza lokalem urzędu stanu cywilnego – warunkiem jest, by wskazane miejsce zapewniało zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo uczestników ceremonii;
 • w przypadku przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą urzędu pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 1.000 zł,
  z wyjątkiem osób wymienionych w art. 85 ust. 4 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
 • świadkiem na ślubie może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych (świadkowie zgłaszają się w dniu ślubu z dowodami osobistymi);
 • po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie otrzymują bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu małżeństwa;

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna dot us (DOCX, 33.39Kb) 2021-02-09 12:45:46 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Skarzyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Skarzyńska

Data publikacji:
09 lut 2021, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Anna Skarzyńska

Data aktualizacji:
09 lut 2021, godz. 12:45